Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie

pełna nazwa jednostki: Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie
dyrektor: Piotr Kokorniak

telefon: 540 23 36
adres: ul. Niepodległości 1
67-400 Wschowa
status prawny: samorządowa instytucja kultury
organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa


UCHWAŁA NR VII/49/11

 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 24 marca 2011r.
  w sprawie: zmiany uchwały nr VI/68/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w  
                   sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we
                   Wschowie oraz nadania statutu.
 Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2, art. 11, art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123
z późn. zm.) art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
 § 1
 Z dniem 1 lipca 2011r. samorządowa instytucja kultury działająca pod dotychczasową nazwą Dom Kultury we Wschowie otrzymuje nazwę Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.
 § 2
 Nadaje się samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Rekreacji statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3
 Traci moc Uchwała nr VI/69/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Kultury we Wschowie. 
 § 4
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa. 
 § 5
 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 Przewodniczący
Rady Miejskiej
 Franciszek Baśczyn

 


Uchwała z załącznikiem (Statut CKiR)
Rozmiar: 68.50 KB
Data publikacji: 2012-02-06 13:44:53
Ilość pobrań: 416

Data publikacji: 2003-07-24 12:45:58 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-02-06 13:43:49 aktualizacja danych Marcin Malanowski
2012-02-06 13:44:53 Dodano załącznik: Uchwała z załącznikiem (Statut CKiR) (Uchwała_Nr_7,49,11_-_utworzenie_Centrum_Kultury_i_Rekreacji[1x1].doc) Marcin Malanowski
2012-02-06 13:45:02 dodanie załącznika Marcin Malanowski
2012-12-04 11:01:41 aktualizacja danych jednostki Mariusz Ławrynowicz
2012-12-04 11:05:42 aktualizacja danych jednostki Mariusz Ławrynowicz
2015-01-07 09:07:20 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa