Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie

pełna nazwa jednostki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wschowie
dyrektor: Ilona Ratajczak
telefon: 540 21 33
adres: ul. Plac Farny 3, 67-400 Wschowa
status prawny: samorządowa instytucja kultury
organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/322/13
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 31 stycznia 2013r.

STATUT
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wschowie

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1
Samorządowa instytucja kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we
Wschowie zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz.406 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.Dz. U. z 2012 roku, poz. 642, z późn.
zm.),
3) Uchwały Nr VI/64/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 18 lutego 2003 roku w
sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy we Wschowie,
4) niniejszego Statutu,
5) Regulaminu Organizacyjnego.
§ 2
Siedzibą Biblioteki jest miasto Wschowa, a terenem działania obszar miasta i gminy
Wschowa.
§ 3
1. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę
Wschowa jako Organizatora i posiada osobowość prawną.
2. Zwierzchni nadzór nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa
w §1 sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
§ 4
Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze.

Rozdział 2
Cele i zakres działalności

§ 5
Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz
upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
§ 6
Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:
1) Gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2) Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych,
3) Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
4) Popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa,
6) Doskonalenie metod i form pracy bibliotecznej.

Rozdział 3
Organizacja Biblioteki

§ 7
1. Organem zarządzającym jest Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta
i Gminy Wschowa.
2. Dyrektor Biblioteki kieruje Biblioteką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa może wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora w
drodze konkursu.
§ 8
W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi. W miarę
potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych
z działalnością Biblioteki. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Biblioteki.
§ 9
Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje zawodowe.
§ 10
Biblioteka prowadzi wypożyczalnię, czytelnię i oddział dla dzieci.
§ 11
Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych
komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.
§ 12
Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki powołane na podstawie
obowiązujących przepisów prawnych.

Rozdział 4
Źródła finansowania działalności Biblioteki

§ 13
1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawa.
2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
3. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalany przez dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
§ 14
1. Przychodami Biblioteki są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego,
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
5) środki otrzymane z innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblioteki ustala Rada Miejska we Wschowie.
4. Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów prawa pobierać opłaty za usługi,
w tym informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne i
sprzedaż wydawnictw, zbędnych druków, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.
5. Biblioteka może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb środowiska,
według zasad określonych w innych przepisach. Przychód z tej działalności służy
realizacji celów statutowych,

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 15
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania w drodze uchwały Rady Miejskiej we Wschowie.


Statut
Rozmiar: 105.99 KB
Data publikacji: 2013-05-13 11:47:35
Ilość pobrań: 382

Data publikacji: 2003-07-24 12:48:26 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-13 11:47:07 Aktualizacja Statutu Marcin Malanowski
2013-05-13 11:47:36 Dodano załącznik: Statut (statut_biblioteka[2x1][2x1].pdf) Marcin Malanowski
2013-05-13 11:47:50 Dodanie statutu jako załącznika pdf Marcin Malanowski
2014-07-07 14:24:24 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa