Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

pełna nazwa jednostki: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
prezes: Marzena Janik
telefon: 540 26 05
adres: ul. Daszyńskiego 10
67-400 Wschowa
status prawny: spółka prawa handlowego
organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy Wschowa

---------------------------------------------------------------


Załącznik
do Uchwały Nr X/112/03
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 26.06.2003r

Akt założycielski gminnej jednoosobowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.
Stawający oświadcza, że na podstawie art. 151 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.), zawiązuje gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

§ 2.
Spółka działać będzie pod firmą SPÓŁKA KOMUNALNA WSCHOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.
Siedzibą Spółki jest miasto Wschowa, ul. Daszyńskiego 10

§ 4.
Spółka działać będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
Spółka może powoływać oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach, jak również korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, placówkami naukowo-badawczymi oraz osobami fizycznymi.

§ 6.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 7.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (01.41.B),
2. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (40.30),
3. pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody (41.00),
4. budownictwo (45.00),
5. przygotowanie terenu pod budowę (45.1),
6. wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (45.2),
7. wykonywanie instalacji budowlanych (45.3),
8. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (45.4),
9. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (45.5),
10. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32),
11. wynajem pozostałych środków transportowych (71.2),
12. działalność rachunkowo-księgowa (74.12),
13. kierowanie w zakresie działalności społecznej (75.12),
14. kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (75.13),
15. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej (75.14),
16. działalność administracyjna związana z obroną cywilną ( 75.24),
17. ochrona przeciwpożarowa (75.25),
18. gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (90.00),
19. pogrzeby i działalność pokrewna (93.03).

§ 8.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.242.882,90 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa 90/100 złotych) i dzieli się na 5667(słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 748,70 zł (słownie: siedemset czterdzieści osiem 70/100 złotych) każdy.
2. Całość udziałów obejmuje i pokrywa Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci majątku trwałego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wschowie.
3. Udziały są równe i niepodzielne.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi.
5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony o 400% kapitału zakładowego określonego w pkt 1, poprzez podwyższenie wartości istniejących udziałów, bądź poprzez utworzenie nowych udziałów lub przystąpienie do Spółki nowego wspólnika i wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych na pokrycie udziałów w terminie do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31.12.2010r.), przy czym uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego, objęciu nowych udziałów, względnie udziałów podwyższonych nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 9.
1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być umarzane.
2. Wspólnikowi z tytułu umorzenia udziału należy się wypłata jego wartości według wartości bilansowej tego udziału obliczonej na koniec ostatniego roku obrotowego przed rokiem, w którym udział ten został umorzony.

§ 10.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 11.
Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§12.
Władzami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd,
3. Rada Nadzorcza.

§ 13.
1. Wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
2. Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu lub Prokurent
4. Zarząd spółki jest uprawniony do powoływania i odwoływania Prokury

§ 14.
1. Zgromadzenia wspólników są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd i powinno się ono odbyć w każdym przypadku na wniosek Wspólników przedstawiających przynajmniej 10% kapitału zakładowego, bądź na wniosek Zarządu.
4. Zgromadzenie Wspólników jest ważne bez względu na wysokość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywać się będą w siedzibie Spółki.
6. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. Na jeden udział przypada jeden głos.

§ 15.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą następujące sprawy:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
3. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6. dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu,
7. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
8. nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
9. zwrot dopłat,
10. zmiana umowy Spółki,
11. przyjmowanie wieloletnich programów oraz rocznych planów działalności Spółki,
12. rozszerzenie Spółki o nowych wspólników,
13. inne sprawy zastrzeżone dla tego organu przez Kodeks spółek handlowych.

§ 16.
1. Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w § 15 ust. 1 niniejszego aktu, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

§ 17.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest wybieranych spośród pracowników Spółki na zasadach określonych w regulaminie uchwalonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 18.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady i im przewodniczy. Pod nieobecność Przewodniczącego czyni to sekretarz Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki tylko osobiście.

§ 19.
Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są protokołowane i włączone do księgi protokołów.

§ 20.
1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy składu. Przy równej ilości decyduje głos przewodniczącego.

§ 21.
Rada Nadzorcza na swoje posiedzenie może zapraszać Prezesa Zarządu .

§ 22.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 23.
1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej za swoją działalność w Radzie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 24.
Stawający ustala, że w przypadku, gdyby Spółka miała zostać rozszerzona o nowych wspólników, to znalazłyby do niej zastosowanie poniższe postanowienia:
1. Wspólnicy zobowiązują się do dopłat, które mogą sięgać wysokości równej 133 (słownie: sto trzydzieści trzy) krotności wartości nominalnej udziałów stanowiących ich własność w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ilości udziałów stanowiących ich własność w dniu podjęcia uchwały o dopłatach.
3. Wysokość i terminy dopłat będą oznaczane w miarę potrzeby w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
4. Jeżeli wspólnik nie uiści dopłaty w przewidzianym terminie zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych. Ponadto Spółka może żądać naprawienia szkody spowodowanej zwłoką Wspólnika.
Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom jeżeli nie są potrzebne na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. Zbycie lub zastawienie udziałów w kapitale zakładowym Spółki wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały, która może wskazać osoby upoważnione do nabycia określonej ilości udziałów, bądź postanowić o nabyciu tych udziałów przez Spółkę w celu umorzenia. Nabycie udziałów przez osoby wskazane w uchwale Zgromadzenia Wspólników lub spłata Wspólnika, następuje według ich wartości ustalonej na podstawie ostatniego rocznego bilansu Spółki.
6. W przypadku zbycia udziałów przez Wspólnika, po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników, pozostałym Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu.
7. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
8. Wspólnicy uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, proporcjonalnie do wniesionych udziałów, o ile Zgromadzenie Wspólników nie ustali odmiennych zasad podziału czystego zysku.

§ 25.
1. Akt niniejszy stanowi jednocześnie pierwszy protokół Zgromadzenia Wspólników.
2. Na Prezesa Zarządu został powołany Tadeusz Kakalec.


§ 26.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego aktu zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.


Akt założycielski
Rozmiar: 60.00 KB
Data publikacji: 2011-08-24 16:54:23
Ilość pobrań: 469

Data publikacji: 2003-07-24 13:14:45 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-24 16:51:23 Usunięto zał±cznik: Akt_zalozycielski-tekst_jednolity (Akt_zalozycielski-tekst_jednolity.doc) Mariusz Ławrynowicz
2011-08-24 16:53:50 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2011-08-24 16:54:23 Dodano załącznik: Akt założycielski (Akt_założycielski[3x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2018-05-18 10:06:23 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa