Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 ze zmianami) unieważniam postępowanie przetargowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji na muzeum i bibliotekę budynku dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie Plac Farny nr 3.
Powodem unieważnienia jest fakt, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym było wykazanie, że wykonawca składający ofertę wykonał w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania przynajmniej 2 opracowania projektowo-kosztorysowe odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Fakt wykonania takich zamówień winien być potwierdzony referencjami.
Firma Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Sp. z o.o. z Legnicy której ofertę uznano za najkorzystniejszą, w swojej ofercie wykazała wykonanie 3 opracowań projektowych.
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej okazało się, że firma Techniczne Zaopatrzenie Przemysłu Sp. z o.o. z Legnicy w rzeczywistości wykonała tylko jedno z trzech wykazanych w ofercie opracowań projektowych. Z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego wynika, iż pozostałe dwa wykazane opracowania wykonały inne firmy.
W związku z powyższym unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe jako postępowanie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.Wschowa, dnia 01. kwietnia 2008 r.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2008-04-02 09:10:51 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa