Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Przebudowa dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


W oparciu o art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę dawnego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym nr 3 na muzeum i bibliotekę.
Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art.86 ust.1 cyt. ustawy z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. W praktyce oznacza to, że od momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienie ich treści stanowi poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania.
W dniu 02.03.2010 r. podczas otwierania otrzymanej korespondencji została omyłkowo uszkodzona przez pracownika sekretariatu koperta pn. „Oferta na przebudowę byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym 3 na muzeum i bibliotekę”, nadana przez Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD Sp. z o.o. , 87 – 100 Toruń ul. Chrzanowskiego 23 B.
W trakcie omyłkowego otwarcia koperty zewnętrznej uszkodzono kopertę wewnętrzną o wymiarach 25 x 35 cm opisaną jako „Oferta na przebudowę byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym 3 na muzeum i bibliotekę”.
Uszkodzeniu uległ jeden z krótszych boków koperty na odcinku 18 cm przy jej całkowitej szerokości 25 cm, a zatem na odcinku 7 cm koperta nie została uszkodzona.
O powyższym fakcie został powiadomiony Sekretarz Gminy, który powołał doraźną komisję celem oceny uszkodzenia i zabezpieczenia materiału. Wykonano również dokumentację zdjęciową uszkodzonych kopert. Koperty następnie wraz z ich zawartością zostały komisyjnie przełożone do nowej koperty i ostemplowane pieczęcią Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.
Tak zabezpieczoną kopertę z ofertą Przedsiębiorstwa Remontowo – Budowlanego AGAD Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w dniu 03 marca 2010 r. o godz. 9:00 przekazano Komisji Przetargowej. Koperta została oznaczona jako oferta nr 1.
W terminie składania ofert tj. do dnia 03 marca 2010r. do godz. 12:00 w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło ogółem 13 ofert, w tym 12 ofert wpłynęło w dniu 03 marca 2010 r. w godz. od 9:15 ( oferta nr 2) do 11:52 ( oferta nr 13).
Podczas jawnego otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 03 marca 2010 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, w Sali Gotyckiej, przed otwarciem koperty z ofertą nr 1 Komisja Przetargowa poinformowała zebranych przedstawicieli 12 Wykonawców o zaistniałej sytuacji. Po otwarciu koperty członkowie Komisji dokonali oględzin stopnia uszkodzenia oryginalnej koperty wewnętrznej oferty. Komisja stwierdziła, iż uszkodzenie wewnętrznej koperty oferty nr 1 jest na tyle znaczne ( 2/3 szerokości koperty), że istniała możliwość wglądu do oferty i zapoznania się z jej treścią.
W niniejszej sprawie dodatkowo istnieje odległość czasowa między uszkodzeniem koperty, choć omyłkowym ( godz. 9:00) a podjęciem działań związanych z zabezpieczeniem dokumentów ( godz. 13:30). W tym czasie istniała możliwość zajrzenia do uszkodzonej koperty i zapoznania się z jej zawartością przed oficjalnym otwarciem ofert.
W zgromadzonym materiale dowodowym brak jest podstaw prawnych do jednoznacznego przyjęcia, że przed oficjalnym otwarciem koperty z ofertą nr 1 doszło do zapoznania się z zawartością oferty. Nie ma też dowodów na to, że nie doszło do zapoznania się z treścią oferty. Jednakże jak wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z 25 stycznia 2008r. nie ma znaczenia czy z treścią oferty ktokolwiek zapoznał się przed terminem otwarcia ofert. Istotne jest, iż istniało takie zagrożenie ( KIO/UZP 112/07).
Niezachowanie poufności ofert przed ich oficjalnym otwarciem - jako rażące naruszenia ustawy, które może mieć wpływ na wynik postępowania – jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. ( komentarz LEX 2007, wyd.III - Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata).
Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne oraz regulacje prawne należy stwierdzić, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i procedury przetargowej.
W związku z powyższym unieważniam postępowanie na „Przebudowę byłego Collegium Jezuickiego we Wschowie przy Placu Farnym 3 na muzeum i bibliotekę”, ponieważ zaistniała sytuacja spowodowała, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Wschowa, dnia 09 marca 2010 r.

Z up. Burmistrza
/-/ Andrzej Nowicki
Zastepca BurmistrzaData publikacji: 2010-03-10 07:41:19 ( odsłon)
- Małgorzata Ilska
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa