Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 10 ZAMÓWIENIA

Wschowa, dnia 07 maja 2012 r.
Postępowanie nr ZP.271.10.2012
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych
w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
- 10 część zamówienia
      Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) informuję, że w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawa Pzp, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 10 część zamówienia.
             Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 16 części. Części 1,3,5,7,9, 11,13,15 zamówienia obejmują swym zakresem świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia podczas organizowanych wycieczek kilkudniowych w ramach w/w projektu, natomiast przedmiotem zamówienia części 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jest świadczenie usługi transportu w ramach realizowanych wycieczek. Aby dana wycieczka była zorganizowana prawidłowo usługa zakwaterowania, wyżywienia i transportu powinny być świadczone jednocześnie.
            Część 10 zamówienia dotyczyła świadczenia usługi transportu podczas wycieczki kilkudniowej do Karpacza organizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie, w okresie od 07.06.2012 r. do 10.06.2012 r. Z prawidłową organizacją wycieczki związana była część 9 zamówienia, która dotyczyła wyłonienia Wykonawcy świadczącego usługę zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników w/w wycieczki. Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie na realizację
cześć 9 zamówienia zostało unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert na tę część zamówienia nie złożono żadnej oferty. Brak wyłonienia Wykonawcy na realizację części 9 zamówienia powoduje, że wykonanie zamówienia na część 10 nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było wcześniej przewidzieć. Ponadto ceny ofert złożonych na część 10 zamówienia przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia.
Mając powyższe na uwadze unieważniam postępowanie na realizację części 10 zamówienia.
Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                             
       /-/ Krzysztof Grabka


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ. 10
Rozmiar: 91.50 KB
Data publikacji: 2012-05-08 15:51:03
Ilość pobrań: 242

Data publikacji: 2012-05-08 15:49:16 (712 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-05-08 15:51:03 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA CZ. 10 (BIP_unieważnienie_CZ[3351x1].doc) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa