Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Wschowa, dnia 07 maja 2012 r.
Postępowanie nr ZP.271.10.2012
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych
w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
- 2 część zamówienia
      Działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej ustawa Pzp) informuję, że w oparciu o art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – ustawa Pzp, unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - 2 część zamówienia.
             Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 16 części. Części 1,3,5,7,9, 11,13,15 zamówienia obejmują swym zakresem świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia podczas organizowanych wycieczek kilkudniowych w ramach w/w projektu, natomiast przedmiotem zamówienia części 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 jest świadczenie usługi transportu w ramach realizowanych wycieczek. Aby dana wycieczka była zorganizowana prawidłowo usługa zakwaterowania, wyżywienia i transportu powinny być świadczone jednocześnie.
            Część 2 zamówienia dotyczyła świadczenia usługi transportu podczas wycieczki kilkudniowej do Gdańska organizowanej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie, w okresie od 28.04.2012 r. do 01.05.2012 r. Z prawidłową organizacją wycieczki związana była część 1 zamówienia, która dotyczyła wyłonienia Wykonawcy świadczącego usługę zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników w/w wycieczki. Na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie na realizację
cześć 1 zamówienia zostało unieważnione, ponieważ w terminie składania ofert na tę część zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  Brak wyłonienia Wykonawcy na realizację
części 1 zamówienia powoduje, że wykonanie zamówienia na część 2 nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Mając powyższe na uwadze unieważniam postępowanie na realizację części 2 zamówienia.
Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                             
       /-/ Krzysztof Grabka
 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA CZ. 2
Rozmiar: 92.50 KB
Data publikacji: 2012-05-08 15:56:43
Ilość pobrań: 242

Data publikacji: 2012-05-08 15:55:19 (724 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-05-08 15:56:43 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA CZ. 2 (BIP_UNIEWAŻNIENIE_CZ[3354x1].doc) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa