Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”- ZADANIE 1

Wschowa, dnia 17.05.2012 r.

Postępowanie nr  ZP.271.11.2012

INFORMACJA 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
„Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”
ZADANIE 1
Usługa sprawowania opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie
podczas kilkudniowej wycieczki do Gdańska realizowanej w ramach projektu
Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
 w jakości usług edukacyjnych.
          Działając w imieniu Zamawiającego informuję, że unieważniam postępowanie pn. Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja w części dot. realizacji zadania 1 zamówienia.
          Zadanie 1 przedmiotowego postępowania związane było ze świadczeniem usługi opieki kierownika –opiekuna (część 1)  i opiekuna (wychowawcy)- część 2 nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas kilkudniowej wycieczki do Gdańska realizowanej w ramach  postępowania pn. „Usługi zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe na wycieczkach szkolnych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”, która miała być zorganizowana  w okresie od 28.04.2012 r. do 01.05.2012 r. Wycieczka nie doszła do skutku z uwagi na brak wyłonienia Wykonawców, którzy świadczyliby usługę zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu.
            Brak wyłonienia Wykonawców na realizację usługi zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu w celu organizacji wycieczki do Gdańska, powoduje, że zawarcie umowy na świadczenie usługi opieki nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie podczas kilkudniowej wycieczki do Gdańska realizowanej w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja nie leży w interesie społecznym.
Mając powyższe na uwadze unieważniam postępowanie na wykonanie zadania 1 w postępowaniu pn. „Usługa sprawowania opieki podczas kilkudniowych wycieczek szkolnych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja.
Z up. BURMISTRZA
/-/ Andrzej Nowicki
Pierwszy Zastępca Burmistrza

 

 


informacja o unieważnieniu postępowania -zadanie 1
Rozmiar: 93.00 KB
Data publikacji: 2012-05-17 14:17:00
Ilość pobrań: 236

Data publikacji: 2012-05-17 14:09:36 (660 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-05-17 14:17:00 Dodano załącznik: informacja o unieważnieniu postępowania -zadanie 1 (BIP_unieważnienie_zadania_1[3366x1].doc) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa