Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa

ZP.271.18.2015                                                                                                                             Wschowa, dnia 19 stycznia 2016 r.

 


ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


           Działając zgodnie z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, dalej Pzp) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wschowa”

UZASADNIENIE

 Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona  na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp ponieważ treść oferty nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym postępowanie zostaje unieważnione.
 
        

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/Danuta Patalas

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar: 83.00 KB
Data publikacji: 2016-01-19 09:27:59
Ilość pobrań: 106

Data publikacji: 2016-01-19 09:21:36 (320 odsłon)
- - Ewa Bogusławska
tel. 65 5408642    e-mail: ewa.boguslawska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-01-19 09:27:59 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania[5562x1].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa