Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: „Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01 z terenu działki nr 221/2 zlokalizowanej w Tylewicach, stanowiącej własność Gminy Wschowa”

ZP.271.3.2016                                                                                                               Wschowa, dnia 21 marca 2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

             Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164, dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie negocjacji bez ogłoszenia na „Usunięcie, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach 17 05 04 i 17 01 01 z terenu działki nr 221/2 zlokalizowanej w Tylewicach, stanowiącej własność Gminy Wschowa” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Pzp.

 

UZASADNIENIE

                       

            Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

              W przedmiotowym postępowaniu w wyniku przeprowadzonych negocjacji wpłynęła jedna oferta. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia
w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w związku z art. 26 ust. 3 Pzp.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp w zw. art.89 ust.1 pkt 5 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

            W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione.

 

           

                 

                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                    /-/ Danuta Patalas


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar: 83.00 KB
Data publikacji: 2016-03-21 13:42:26
Ilość pobrań: 106

Data publikacji: 2016-03-21 13:13:57 (387 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-03-21 13:42:26 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA-_ZAWIADOMIENIE[5638x1].doc) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa