Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017”- część 2

ZP.271.15.2016                                                                           Wschowa, dnia 03 sierpnia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację Części 2 zamówienia pn. „Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2016/2017” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Pzp.

 

UZASADNIENIE

                       

            Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono  żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

W przedmiotowym postępowaniu na realizację Części 2 zamówienia wpłynęły dwie oferty:

OFERTA NR 1/2 – Milla Spółdzielnia w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno

- z ceną 267.443,32 zł brutto;    

- termin płatności: 30 dni.

 

OFERTA NR 3 – Usługi Transportowe „TRANS-ZYG” Kowalski Zygmunt, Grodziec Mały 49B,
67-200 Głogów

- z ceną 332.976,59 zł brutto;    

- termin płatności : 21 dni.

 

Wykonawca: Milla Spółdzielnia w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, jak również Wykonawca: Usługi Transportowe „TRANS-ZYG” Kowalski Zygmunt, Grodziec Mały 49B, 67-200 Głogów nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, w związku z powyższym zostali wykluczeni z postępowania w oparciu o art.24 ust. 2 pkt 4 Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Pzp. 

                      

 

                                                                                                                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                       /-/Danuta Patalas


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.2
Rozmiar: 383.51 KB
Data publikacji: 2016-08-03 14:23:01
Ilość pobrań: 102

Data publikacji: 2016-08-03 14:20:21 (415 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2016-08-03 14:23:01 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz.2 (Unieważnienie_postępowania_cz[5811x1].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa