Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1(od km 0+000 do km 0+690) i Etap 2 (od km 0+690 do km 1+513)

ZP.271.6.2017                                                                                                                                    Wschowa, dnia  30  sierpnia  2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. Budowa ścieżki rowerowej
ze Wschowy do Lginia - Etap 1(od km 0+000 do km 0+690)  i Etap 2 (od km 0+690 do km 1+513)”
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 Pzp.

 UZASADNIENIE

 Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zamówienia pn. Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1(od km 0+000 do km 0+690) i Etap 2 (od km 0+690 do km 1+513)” okazało się, iż umowa dzierżawy nr G/6/2017 zawarta w dniu 13 lipca 2017r. pomiędzy Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Włoszakowice a gminą Wschowa na wydzierżawienie gminie Wschowa gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Włoszakowice, w celu budowy i utrzymania ścieżki rowerowej relacji Wschowa-Lgiń, obarczona jest wadą uniemożliwiającą budowę ścieżki rowerowej zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Starosty Wschowskiego Nr  218/2017 z dnia 21 lipca 2017r. o pozwoleniu na budowę.

W zaistniałej sytuacji strony w dniu 24 sierpnia 2017r. rozwiązały umowę dzierżawy nr G/6/2017 z dnia 13.07.2017r. za porozumieniem stron.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 Pzp.

 

                                 

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                       /-/ Danuta Patalas

 

 


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Rozmiar: 364.39 KB
Data publikacji: 2017-08-30 10:31:02
Ilość pobrań: 80

Data publikacji: 2017-08-30 08:59:10 (255 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-08-30 10:31:02 Dodano załącznik: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (BIP_Unieważnienie_postępowania[6097x1].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa