Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa- część 1

ZP.271.10.2017                                                                                                         Wschowa, dnia 12 października 2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm. dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację Części 1 zamówienia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację Części 1  zamówienia wpłynęła jedna (1) oferta, złożona przez konsorcjum firm:

  1. PRO-BUD Adrian Sobecki 67-400 Wschowa ul. Reymonta 27
  2. Instalacje Grzewcze i Wod. –Kan. Ryszard Machowski, 67-400 Wschowa, ul. Polna 39G
  3. MTM Tomasz Małkus, 67-400 Wschowa, ul. Generała Bema 1/2
  4. LION Energy Group Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Geodetów 1

 

- z ceną  3 627 270,00  zł brutto,

- okres gwarancji jakości i rękojmi za wady: 36 miesięcy.

 

Cena oferty złożonej przez w/w konsorcjum przewyższa kwotę 2 628 152,07 brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Części 1 zamówienia.

 

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp.

 

                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy

                                                           

                                                                                                                                            /-/Danuta Patalas


Zawiadomienie o unieważnieniu część 1
Rozmiar: 321.48 KB
Data publikacji: 2017-10-12 11:00:34
Ilość pobrań: 56

Data publikacji: 2017-10-12 10:50:35 (189 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2017-10-12 11:00:34 Dodano załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu część 1 (zawiadomienie_o_unieważnieniu_BIP_CZ[6117x1].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa