Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi)” - Etap II

ZP.271.5.2018                                                                               Wschowa, dnia  09  kwietnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając zgodnie z art. 93 ust. ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i wymianą instalacji odgromowej budynku byłego Zboru Ewangelickiego (Kripplein Christi)” - Etap II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 Pzp.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono  żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia wpłynęły dwie oferty:

 

Oferta nr 1 - Zakładu Budowlanego Mariusz Goździcki Nowa Wieś  Zbąska 13 64-360 Zbąszyń

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1  pkt. 2 Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ Zamawiający wymagał m.in. wskazania przez Wykonawcę w pkt.6 okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, natomiast  w pkt. 8 Wykonawca winien wskazać termin płatności faktur. Wykonawca nie wskazał w formularzu oferty w pkt.6 wymaganego okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady  oraz w pkt. 8 terminu płatności faktur, pozostawiając te punkty nie wypełnione.

Nie wskazanie przez Wykonawcę w formularzu oferty  okresu gwarancji i rękojmi oraz terminu płatności  powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, której nie można poprawić  na podstawie  art.87 ust.2 pkt 3 Pzp,  co skutkuje również brakiem  możliwości dokonania przez Zamawiającego oceny oferty zgodnie z kryteriami oceny wskazanymi w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Oferta nr 2 - Konsorcjum NORTMAN-GORCZYCA ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa składającego się z firm:

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, ul. Leszczyńska 54, 64-115 Święciechowa;

Partner Konsorcjum:      REMONDEK Sebastian Gorczyca, ul. Malinowa 12, 64-111 Lipno.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1  pkt. 2 Pzp , ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W Rozdziale 2 pkt 10-11 SIWZ Zamawiający zastrzegł obowiązek  osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia polegających na remoncie konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, zgodnie z art. 36a ust.2 pkt 1ustawy Pzp. Zamawiający dopuszczał możliwość zlecenia osobom trzecim (podwykonawcom) części robót  budowlanych objętych zakresem zamówienia polegających na wymianie instalacji odgromowej.

 

Wykonawca w złożonej ofercie, w pkt. 11 oświadczył, że część prac dekarsko-blacharskich zamierza powierzyć podwykonawcy: RAFI-Pokrycia Dachowe Agnieszka Vogel Sienkiewicza 1/1, 64-100 Leszno NIP 6971929078, co jest niezgodne z treścią SIWZ.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i należy unieważnić postępowanie na podstawie art.93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

                       

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy                                             

                                                                                                                                   /-/ Danuta Patalas


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Rozmiar: 677.32 KB
Data publikacji: 2018-04-09 13:01:10
Ilość pobrań: 62

Data publikacji: 2018-04-09 12:48:00 (186 odsłon)
- Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-04-09 13:01:10 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (BIP_ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWAZNIENIU_POSTEPOWANIA[6333x1].pdf) Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa