Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690)

ZP.271.6.2018                                                                                                                                      Wschowa, dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. dalej Pzp) informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Budowa ścieżki rowerowej ze Wschowy do Lginia - Etap 1 (od km 0+000 do km 0+690)” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp.

UZASADNIENIE

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu na realizację zamówienia wpłynęły dwie (2) oferty:

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. 67-200 Głogów ul. Mickiewicza 63 – ceną 447 695,70 zł brutto

Oferta nr 2 – DROGTRANZ Sp. z o.o. 56-200 Góra ul. Witosa 8 - ceną 451 981,41 zł brutto.

Ceny złożonych ofert przewyższają kwotę 362 446,50 zł zł brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Pzp.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Danuta Patalas


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Rozmiar: 284.06 KB
Data publikacji: 2018-04-20 09:28:55
Ilość pobrań: 53

Data publikacji: 2018-04-20 09:13:43 (169 odsłon)
Stanowisko ds. zamówień publicznych - Małgorzata Ilska
tel. 65 5408642    e-mail: malgorzata.ilska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-04-20 09:28:55 Dodano załącznik: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (BIP_UNIEWAZNIENIE_POSTEPOWANIA[6340x1].pdf) Małgorzata Ilska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa