Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony (działka przy Inter Marche)

Wschowa,dnia 16 lipca 2009 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy:

nieruchomość gruntowa niezabudowana złożona z następujących działek gruntu:296/3,297/1,300/1,301/1,303/1,320/11 o łącznej powierzchni 1,4559 ha, zapisana
w księdze wieczystej Kw 97 i 5267 położona we Wschowie przy ul.Wolsztyńskiej
(w rejonie Inter Marche),woj.lubuskie
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:1.350.000 złotych+22%VAT=
1.647.000 zł,słownie złotych:jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy.

1.Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania: w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym
symbolem „D-2-U” -przeznaczonym pod zabudowę usługową.

2.Obciążenia nieruchomości i inne zobowiązania:nieruchomość jest wolna od wszelkich
długów i ciężarów,brak innych zobowiązań.

3.Termin przetargu:PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY odbędzie się
w dniu:28 września 2009 roku o godz.11ºº w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa.

4.WADIUM: w wysokości 10% ceny wywoławczej (brutto,tj.164.700 zł) należy
wpłacić na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta:
41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia:22 września 2009 roku włącznie
(data wpływu na konto).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana
w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001
0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania
umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować
się na w/w koncie.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywający.

5.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt -nabywcy nieruchomości ustalonemu w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
6.Zobowiązania i kary umowne:
a) Termin zagospodarowania nieruchomości– rozpoczęcie zabudowy 2 lata od dnia podpisania
umowy notarialnej, a zakończenia budowy- 4 lata od dnia podpisania umowy notarialnej.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się: rozpoczęcie zabudowy:wylanie fundamentów,
zakończenie budowy:-wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
b)W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia .
c)W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy
prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 i 594 K.C.) Na życzenie nabywcy okres ten może
być skrócony w sytuacji wcześniejszego zagospodarowania nieruchomości lub wybudowania
obiektu w stanie surowym zamkniętym .

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
Andrzej Nowicki


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(065) 540 86 47,codziennie od 800 do 1500.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.Data publikacji: 2009-07-23 11:36:10 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa