Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony-lokale mieszkalne

Wschowa,dnia 23 lipca 2009 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości (lokali mieszkalnych) stanowiących własność gminy:
I.Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 32,04 m2 (41,10 m2 -powierzchni
liczonej ze skosami) usytuowany w budynku mieszkalnym przy
ul.Ks.A.Kostki 9 we Wschowie.

Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa z 2 pokoi,kuchni,
przedpokoju i łazienki.
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:40.000 złotych+ 22%VAT=48.800 zł, słownie złotych:czterdzieści osiem tysięcy osiemset.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wschowa - od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona zostanie 1 % bonifikata.

II.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 40,85 m2 (50,93 m2-powierzchni
liczonej ze skosami) usytuowany w budynku mieszkalnym przy
ul.Ks.A.Kostki 9 we Wschowie.
Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa się z 2 pokoi,kuchni,
przedpokoju i łazienki.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:45.000 złotych+22%VAT=54.900 zł,
słownie złotych:pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wschowa - od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona zostanie 1 % bonifikata.

Budynek po generalnym remoncie.Stan techniczny lokali i standard-stan developerski.
Budynek położony na działce 1584 o powierzchni 151 m2.Kw 26639.
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem:771/1728A.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wschowa - od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona zostanie 1 % bonifikata.

III.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 34,56 m2 położony w budynku mieszkalnym
nr 27 w Hetmanicach.Do lokalu przynależą:piwnica o powierzchni 20,38 m2 oraz
komórka w budynku gospodarczym o powierzchni 19,63 m2.
Lokal nr 2 położony jest na poddaszu budynku,składa się z 1 pokoju i kuchni.WC w budynku gospodarczym w podwórzu.
Budynek nr 27 w Hetmanicach położony jest na działce geodezyjnej nr 8 o powierzchni 0,22 ha.Kw budynku:19017.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:20.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:dwadzieścia tysięcy +VAT (zwolniony).
-Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001
0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania
umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować
się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2009 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

-Miejsce i termin I-szego przetargu:02 września 2009 roku godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,przy ul.Rynek 1.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa
Andrzej Nowicki

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1500 .Data publikacji: 2009-07-23 14:14:24 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa