Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny -16 listopada 2009r.

Wschowa,dnia 30 września 2009 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I.Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 30,54 m2 położony
w budynku mieszkalno-usługowym przy ul.Niepodległości 26 we Wschowie.

Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa z 1 pokoju i kuchni.
WC użytkowane na parterze.
Budynek zlokalizowany jest na działce 1349 o powierzchni 455 m2, Kw 7507 (d.24827,42607).
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:30.000 złotych+VAT (zwolniony), słownie złotych:trzydzieści tysięcy.

II.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 21,81 m2 położony
w budynku mieszkalno-usługowym przy ul.Niepodległości 47 we Wschowie.
Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa się z 1 pokoju i kuchni.
WC użytkowane na parterze.Do lokalu przynależy skrytka o powierzchni 5,13 m2 i piwnica
o powierzchni 6,08 m2.
Budynek zlokalizowany jest na działkach 971/3,972/3 o łącznej powierzchni 628 m2, Kw 16434 (d.41538).
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:22.000 złotych+VAT (zwolniony),
słownie złotych:dwadzieścia dwa tysiące.

III.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni 43,76 m2 położony
w budynku mieszkalnym nr 46 w Osowej Sieni.
Lokal mieszkalny nr 3 położony na parterze i I piętrze budynku,składa się z kuchni i klatki schodowej (parter) oraz 1 pokoju (I piętro).WC w podwórzu.
Budynek nr 46 w Osowej Sieni zlokalizowany jest na działce geodezyjnej nr 338/11 o powierzchni 200 m2. Kw budynku:18614.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:22.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:dwadzieścia dwa tysiące +VAT (zwolniony).

IV.Lokalizacja:lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 usytuowany w budynku mieszkalno-usługowym nr 2 przy ul.Kościelnej we Wschowie.
Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku,składa się z 1 pomieszczenia o średniej wysokości 190 cm.Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.WC w korytarzu.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:36.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:trzydzieści sześć tysięcy.

V.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Dębowej Łęce,
oznaczona numerem ewidencyjnym 471/2 o powierzchni 0,0791 ha,Kw 33
-zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 Rady Miejskiej we Wschowei z dnia 28.06.2006r.,działka 471/2 znajdowała się na terenach ozn.symbolem „MP”-tereny z pzrewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiekytów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:15.000 zł+22% VAT=18.300 zł,
słownie złotych:osiemnaście tysięcy trzysta.
Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w drodze przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

-Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia
12 listopada 2009 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

-Miejsce i termin I-szego przetargu:16 listopada 2009 roku godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,przy ul.Rynek 1.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1500 .Data publikacji: 2009-10-09 12:42:14 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa