Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny 17 listopada 2009 r

Wschowa,dnia 30 września 2009 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I.Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone przy ul.Starowiejskiej we Wschowie:
1)-nr ewidencyjny 432/4 o powierzchni 0,0706 ha, Kw nr 5831.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:40.000 zł+22%VAT=48.800 zł brutto, słownie złotych:czterdzieści osiem tysięcy osiemset;

2)-nr ewidencyjny 432/5 i 430/1 o łącznej powierzchni 0,0679 ha,Kw 5831 i 5267.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:40.000 zł+22%VAT=48.800 zł brutto,słownie złotych:czterdzieści osiem tysięcy osiemset;

3)-nr ewidencyjny 429/6 o powierzchni 0,0852 ha,Kw 1608.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:50.000 zł+22%VAT=61.000 zł brutto,słownie złotych:sześćdziesiąt jeden tysięcy.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działki:432/4,432/5,430/1 i 429/6 położone są na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „D-44-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

II.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Tylewicach-numer
ewidencyjny 70/3 o powierzchni 0,1000 ha,brak księgi wieczystej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,wg planu ogólnego,który utracił swą moc 31.12.2003r.-działka położona była w subrejonie C.2-symbol „1S-MR”-strefa mieszkaniowo-rolna.
Z uwagi na brak planu konieczne będzie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:10.000 zł+22% VAT=12.200 zł brutto, słownie złotych:dwanaście tysięcy dwieście.

III.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Kandlewie-numer ewidencyjny 121/1 o powierzchni 0,1300 ha,Kw 5316.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą z 28.06.2006r. -działka znajduje się na terenach ozn.symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
Z uwagi na brak planu konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:10.000 zł+22%VAT=12.200 zł
brutto,słownie złotych:dwanaście tysięcy dwieście.



IV.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Kandlewie-numer ewidencyjny 54/4 o powierzchni 0,6300 ha,Kw 17659.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:zgodnie z planem ogólnym, który utracił swa moc 31.12.2003r.-działka połozona byław subrejonie D.2 ozn.symbolem „1S-MR”-strefa mieszkaniowo-rolna.
Z uwagi na brak planu konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:40.000 zł+22%VAT=48.800 zł brutto,
słownie złotych:czterdzieści osiem tysięcy osiemset.

V.Lokalizacja:nieruchomość gruntowa niezabudowana położona we Wschowie przy
ul.Nowopolnej, złożona z działek ewidencyjnych:2191/2 i 2191/3 o łącznej
powierzchni 0,1245 ha,Kw 47672
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym następującymi symbolami:
H-6-P,U-istniejące obiekty działalności produkcyjnej oraz istniejące składy,magazyny, hurtownie i bazy gospodarki komunalnej,nowe obiekty działalnosci produkcyjnej
w budynkach mieszkalnych,nowe składy,magazyny i hurtownie w budynkach,zabudowa usługowa
H-7-MN,U-teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę usługową.
Działka 2191/3 stanowi drogę dojazdową do działki 2191/2.W rejonie lokalizacji nieruchomości są sieci:wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:50.000 zł+22% VAT=61.000 zł brutto, słownie złotych:sześćdziesiąt jeden tysięcy.
-Zobowiązania i kary umowne:
1.W umowie notarialnej sprzedaży w/w nieruchomości (działek gruntu) zostanie zastrzeżone na
rzecz Gminy Wschowa prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat (art.593 i art.594 K.C.)
od dnia podpisania aktu notarialnego po cenie wywoławczej brutto ustalonej do przetargu
w razie niedotrzymania terminu zabudowania.
2.Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia
podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3
lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

VI.Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 32,04 m2 (41,10 m2 -powierzchni liczonej ze skosami) położony w budynku mieszkalnym przy
ul.Ks.A.Kostki 9 we Wschowie.
Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa z 2 pokoi,kuchni,
przedpokoju i łazienki.
CENA WYWOŁAWCZA w II-gim PRZETARGU:35.000 złotych+ 22%VAT=42.700 zł, słownie złotych:czterdzieści dwa tysiące siedemset.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wschowa - od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona zostanie 1 % bonifikata.

VII.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 40,85 m2 (50,93 m2-powierzchni liczonej ze skosami) położony w budynku mieszkalnym przy
ul.Ks.A.Kostki 9 we Wschowie.
Lokal mieszkalny nr 6 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa się z 2 pokoi,kuchni,
przedpokoju i łazienki.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:40.000 złotych+22%VAT=48.800 zł,
słownie złotych:czterdzieści osiem tysięcy osiemset.
Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Wschowa - od wylicytowanej ceny sprzedaży udzielona zostanie 1 % bonifikata.
Budynek po generalnym remoncie.Stan techniczny lokali i standard-stan developerski.
Budynek położony na działce 1584 o powierzchni 151 m2.Kw 3037.
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem:771/1728A.

-Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: w/w działki gruntu i lokale są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

-Miejsce i termin II-giego przetargu:17 listopada 2009 roku godz.11.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.
Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001
0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia
13 listopada 2009 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.




Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1500, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 23).



Data publikacji: 2009-10-09 12:43:42 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa