Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania-18 listopada 2009r.

Wschowa, dnia 30 września 2009 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa, ul.Rynek 1, tel. (065) 540 86 00 fax.(065)540 13 40
(strona internetowa www.wschowa.pl)
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wschowa
(po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym)

1.Lokalizacja:obręb wsi Konradowo,gmina Wschowa
2.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
-nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem 112/2 o łącznej powierzchni 0,3100 ha położona w Konradowie -zapisana w Kw 2757.
-
brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
-zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i zagospodarowania -działka położona
jest na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie
kolidujących z funkcją mieszkaniową;

Cena wywoławcza w rokowaniach:20.000 złotych+ 22 %VAT ,
tj.łącznie:24.400 złotych, słownie złotych:dwadzieścia cztery tysiące czterysta.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Zgłoszenie uczestnictwa
w rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 112/2 położonej
w Konradowie.”

2.Lokalizacja:obręb miasta Wschowa:
lokal nr 4 o powierzchni użytkowej 22,54 m2 usytuowany na poddaszu budynku mieszkalno-użytkowego przy ul.Boh.Westerplatte 8 we Wschowie, złożony z 1 pokoju wraz z aneksem kuchennym.Do lokalu przynależy strych o powierzchni 12,00 m2 oraz piwnica o powierzchni 2,00 m2. WC na przynależnym strychu.Kw budynku 17151.
Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem:738/1699 A.
Lokal sprzedawany jest z udziałem w nieruchomości wspólnej:36,54/451,18 części
i w gruncie:1063 o powierzchni 207 m2.
Cena wywoławcza w rokowaniach:14.000 złotych+VAT (zwolniony)
słownie złotych:czternaście tysięcy plus VAT (zwolniony).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Zgłoszenie uczestnictwa
w rokowaniach na zbycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Boh.Westerplatte 8/4 we Wschowie.”

3.Zobowiązania i obciążania nieruchomości: nieruchomości nie są obciążone i nie są
przedmiotem zobowiązań.

4. Termin przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych:I-szy 02.03.2009 r.,II-gi
20.07.2009r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

5. Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne.Cudzoziemcy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 z późniejszymi zmianami).

6.Pisemne zgłoszenia udziału w rokowanich w języku polskim można składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 12,ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach:8.00-15.00 lub korespondencyjnie na adres tut.urzędu
w terminie do dnia:13 listopada 2009 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Zgłoszenie uczestnictwa
w rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 112/2 położonej w Konradowie.”

7.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowanich powinno zawierać:
1)imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot,telefon kontaktowy;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (netto) nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;
5)podstawowe informacje o firmie (w przypadku osoby prawnej):aktualny odpis z KRS lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
6)ogólną informację o koncepcji zagospodarowania nieruchomości;
7)określenie sposobu ewentualnego zwrotu zaliczki (podanie numeru konta bankowego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia zaliczki w pieniądzu.

Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z wymienionych w pkt.7 ppkt.1-7 elementów nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do jej złożenia. Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania,
a pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód tożsamości pełnomocnika.
Rokowania mogą się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

8.Rokowania składają się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna rokowań i kwalifikacja do części niejawnej rokowań odbędzie się
w obecności oferentów w dniu:18 listopada 2009 roku o godz.11.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ul.Rynek nr 1.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (w pieniądzu)
w wysokości 20 % ceny wywoławczej ( w tym 22%VAT),tj.łącznie 78.080 zł, słownie złotych:siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt -na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 13 listopada 2009 r. włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

9. Ustalona w rokowaniach cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o należny podatek
VAT, a pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:
39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana
należność musi znajdować się na w/w koncie.

10.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
rokowań.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań
może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa


Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1500, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2009-10-09 12:48:47 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa