Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

Wschowa,dnia 05 marca 2010 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Dębowej Łęce,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny 246/6 o powierzchni 0,5000 ha, Kw nr 6.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu,wg studium uwarunkowań zatwierdzonego uchwałą Nr XLII/405/06 z 28.06.2006r.-działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem”R”-przeznaczonym pod tereny rolnicze.
Dojazd do działki drogą gruntową, brak mediów,otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe rolne.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:8.000 zł+VAT (zwolniony), słownie złotych:osiem tysięcy +VAT (zwolniony).

II.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Lginiu,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny:348/1 o powierzchni 0,1500 ha,Kw 7839
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A” dla miejscowości Lgiń,zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/488/02 z 28.06.2002r. przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:A2MN/MT
-teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej,zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-wypoczynkowej.
Działka położona przy drodze utwardzonej.Sieć energetyczna i sieć wodociągowa w drodze.
Otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane-mieszkaniowe.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:42.000 zł+22% VAT=51.240 zł brutto, słownie złotych:pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści.

III.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Lginiu,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny:515/1 o powierzchni 0,1600 ha,Kw 25911
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „A” dla miejscowości Lgiń, zatwierdzonego uchwałą Nr XLI/488/02 z 28.06.2002r. przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem A18UT-teren usług turystycznych (mogą być zlokalizowane:hotel,pensjonat,kemping,pole namiotowe).
Działka położona przy drodze utwardzonej.Sieć energetyczna i sieć wodociągowa.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:60.000 zł+22%VAT=73.200 zł brutto, słownie złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście.

IV Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie przy ul.Wolsztyńskiej:
-nr ewidencyjny:376/29 o powierzchni 0,0042 ha,Kw 6946
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m.Wschowy i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/166/2008 z dnia 14.02.2008r. przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem D-26U-tereny przeznaczone pod usługi.
Działka położona przy ul.Wolsztyńskiej,media w drodze.Otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane mieszkalne-bloki mieszkalne.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:5.000 zł+22%VAT=6.100 zł brutto,słownie złotych:sześć tysięcy sto.
V.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie przy ul.Kamiennej:
-nr ewidencyjny:594 o powierzchni 0,2038 ha,kw 5831
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m.Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/2008 z 14.02.2008r. przedmiotowa działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem G-35-KP-teren przeznacza się pod zespół garażowy na samochody osobowe.
Działka położona przy ul.Kamiennej (droga utwardzona).Media w drodze.Otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:130.000 zł+22% VAT=158.600 zł brutto,
słownie złotych:sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset.

VI.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku nr 6 przy ul.Pocztowej we Wschowie.Lokal mieści się na parterze budynku,składa się z 1 pokoju,kuchni,wc o łącznej powierzchni 21,40 m2.Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.Lokal zbywany jest
z udziałem w nieruchomości wspólnej i udziałem w gruncie.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:20.000 zł+VAT (zwolniony)=20.000 zł+VAT (zwolniony) brutto,słownie złotych:dwadzieścia tysięcy.

-Zobowiązania i kary umowne:
1.W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości stanowiących działki gruntu: nr 348/1 i 515/1
położone w Lginiu oraz nr 376/29 przy ul.Wolsztyńskiej we Wschowie i nr 594 przy
ul.Kamiennej we Wschowie zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Wschowa prawo odkupu
nieruchomości na okres 5 lat (art.593 i art.594 K.C.) od dnia podpisania aktu notarialnego po
cenie zakupu w razie niedotrzymania terminu zabudowania.
2.Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia
podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3
lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
-Miejsce i termin przetargu:12 kwietnia 2010 roku godz.11.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001
0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 06 kwietnia 2010 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1500, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2010-03-18 14:55:05 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa