Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych

Wschowa,dnia 09 marca 2010 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I.Lokalizacja: lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 30,54 m2 położony
w budynku mieszkalno-usługowym przy ul.Niepodległości 26 we Wschowie.

Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa z 1 pokoju i kuchni.
WC użytkowane na parterze.
Budynek zlokalizowany jest na działce 1349 o powierzchni 455 m2, Kw 7507 (d.24827,42607).
CENA WYWOŁAWCZA w II-gim PRZETARGU:15.000 złotych+VAT (zwolniony), słownie złotych:piętnaście tysięcy.

II.Lokalizacja:lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 21,81 m2 położony
w budynku mieszkalno-usługowym przy ul.Niepodległości 47 we Wschowie.
Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany jest na poddaszu budynku i składa się z 1 pokoju i kuchni.
WC użytkowane na parterze.Do lokalu przynależy skrytka o powierzchni 5,13 m2 i piwnica
o powierzchni 6,08 m2.
Budynek zlokalizowany jest na działkach 971/3,972/3 o łącznej powierzchni 628 m2, Kw 16434 (d.41538).
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:15.000 złotych+VAT (zwolniony),
słownie złotych:piętnaście tysięcy.

III.Lokalizacja:lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 usytuowany w budynku mieszkalno-usługowym nr 2 przy ul.Kościelnej we Wschowie.
Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku,składa się z 1 pomieszczenia o średniej wysokości 190 cm.Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie.WC w korytarzu.
Budynek zlokalizowany na działce 1442/9 o powierzchni 218 m2.Kw 7048.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:20.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:dwadzieścia tysięcy.

-Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
-Miejsce i termin II-giego przetargu:20 kwietnia 2010 roku godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,przy ul.Rynek 1.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium:10% ceny wywoławczej brutto wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:
41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2010 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400 .Data publikacji: 2010-03-18 14:55:58 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa