Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych

Wschowa, dnia 09 marca 2010 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa, ul.Rynek 1, tel. (065) 540 86 00 fax.(065)540 13 40
(strona internetowa www.wschowa.pl)
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Wschowa
(po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym)

I.Lokalizacja:obręb wsi Tylewice,gm.Wschowa
1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
-działka gruntu niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym
70/3 o łącznej powierzchni 0,1000 ha,brak księgi wieczystej, położona
w Tylewicach.
2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Nr V/34/94 Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 12 grudnia 1994r. położona na obszarze oznaczonym symbolem „1S-MR”-tereny
przeznaczone pod strefę mieszkaniowo-rolną.Z uwagi na brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
3.Zobowiązania i obciążania nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
4.Cena wywoławcza w rokowaniach:7.000 złotych+ 22 %VAT ,
tj.łącznie:8.540 złotych, słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych.

II.Lokalizacja:obręb wsi Kandlewo,gm.Wschowa
1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
-działka gruntu niezabudowana położona w Kandlewie-numer ewidencyjny 54/4
o powierzchni 0,6300 ha,Kw 17659.
2.Przeznaczenie w planie zagospodarowania i sposób jej zagospodarowania:brak miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Nr V/34/94 Rady Miejskiejwe Wschowie
z dnia 12 grudnia 1994r. położona na obszarze oznaczonym symbolem „1S-MR”-tereny
przeznaczone pod strefę mieszkaniowo-rolną.Z uwagi na brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego należy wystąpić o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
3.Zobowiązania i obciążania nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
4.Cena wywoławcza w rokowaniach:30.000 zł+22%VAT=36.600 zł brutto,
słownie złotych:trzydzieści sześć tysięcy sześćset.

III.Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone przy ul.Starowiejskiej we Wschowie:
1)-nr ewidencyjny 432/5 i 430/1 o łącznej powierzchni 0,0679 ha,
Kw 5831 i 5267.
Cena wywoławcza w rokowaniach:30.000 zł+22%VAT=36.600 zł brutto,słownie złotych:trzydzieści sześc tysięcy sześćset;
Zobowiązania i obciążania nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
2)-nr ewidencyjny 429/6 o powierzchni 0,0852 ha,Kw 1608.
Cena wywoławcza w rokowaniach:40.000 zł+22%VAT=48.800 zł brutto,słownie złotych:czterdzieści osiem tysięcy osiemset.
Zobowiązania i obciążania nieruchomości: nieruchomość nie jest obciążona i nie jest
przedmiotem zobowiązań.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania i sposób zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działki:432/5,430/1 i 429/6 położone są na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „D-44-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (w pieniądzu)
w wysokości 20 % ceny wywoławczej ( w tym 22%VAT) -na konto Urzędu
w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2010r. włącznie.

Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w drodze rokowań lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Ustalona w rokowaniach cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o należny podatek
VAT, a pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:
39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana
należność musi znajdować się na w/w koncie.
Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
rokowań.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań
może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.
Termin przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych:I-szy 31.08.2009 r.,II-gi
17.11.2009r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne.Cudzoziemcy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 z późniejszymi zmianami).

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowanich w języku polskim można składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 12,ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach:8.00-14.00 lub korespondencyjnie na adres tut.urzędu
w terminie do dnia: 19 kwietnia 2010 roku.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Zgłoszenie uczestnictwa
w rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr ewidencyjny......... (wpisać numer 70/3 położonej w Tylewicach lub numer 54/4 położonej w Kandlewie lub numer 429/6 położonej we Wschowie lub numer 432/5 i 430/1 położonej we Wschowie)” .


Pisemne zgłoszenie udziału w rokowanich powinno zawierać:
1)imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot,telefon kontaktowy;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (netto) nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;
5)określenie sposobu ewentualnego zwrotu zaliczki (podanie numeru konta bankowego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia zaliczki w pieniądzu.

Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z wyżej wymienionych ppkt.1-5 elementów nie będą rozpatrywane.
Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do jej złożenia. Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania,
a pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód tożsamości pełnomocnika.
Rokowania mogą się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Rokowania składają się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna rokowań i kwalifikacja do części niejawnej rokowań odbędzie się
w obecności oferentów w dniu:23 kwietnia 2010 roku o godz.10.00.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ul.Rynek nr 1.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, którego zgłoszenie wybrano zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na pisemnie wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia,odwołania lub unieważnienia rokowań.
W wyznaczonym terminie części jawnej rokowań, komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań,osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy, z zastrzeżeniem,iż w przypadku złożenia przez uczestników równorzędnych propozycji,komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
Gmina Wschowa zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości (art.593 i art.594 K.C)
w terminie 5 lat od zawarcia umowy notarialnej nabycia za cenę wywoławczą brutto ustaloną do rokowań.
Prawo odkupu ujawnione zostanie przez dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Z dodatkowymi informacjami dot.rokowań (np.wypisy z ewidencji gruntów, media, sposób zagospodarowania) można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1,pokój nr 24 tel.065 540 86 47 od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00 oraz nr 23 (odnośnie sposobu zagospodarowania terenu).
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie pod adresem www.wschowa.pl
Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny oraz prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.
Burmistrz Miasta i GminyData publikacji: 2010-03-18 14:56:50 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa