Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o II-gim przetargu byłej mleczarni

Wschowa, dnia 10 czerwca 2010 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 WSCHOWA,ul.Rynek 1,fax: (065) 540 13 40
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Wschowa

1.Lokalizacja:obręb miasta Wschowa, woj.lubuskie.

2.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:nieruchomość
gruntowa zabudowana położona we Wschowie przy ul.Garbarskiej nr 28,
położona na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1681/3 o powierzchni
0,4537 ha, zapisanej w księdze wieczystej Kw 2208.

3.Opis nieruchomości:nieruchomość położona blisko centrum miasta - w kierunku: Leszno przy
drodze krajowej nr 12 (ul.Moniuszki) oraz przy drodze powiatowej (ul.Garbarska),w pobliżu
dworca autobusowego i marketu NETTO.Zabudowana budynkami po byłej Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej, nieużytkowana od kilku lat.
W skład nieruchomości wchodzą:budynek produkcyjny o kubaturze 2035 m3, budynek
garażowo-warsztatowy o kubaturze 574 m3, budynek warsztatowy o kubaturze 339 m3, zespół
budynków głównych o kubaturze 7329 m3, budynek portierni o kubaturze 33 m3, budynek
gospodarczy o kubaturze 88 m3, komin fabryczny, plac manewrowy, nieczynny budynek
trafostacji oraz działka 1681/3 o powierzchni 0,4537 ha.
Nieruchomość wyposażona w media: sieć energetyczną,sieć wodno-kanalizacyjną,gaz,telefon.
Dostęp do drogi bardzo dobry.Nieruchomość wpisana do ewidencji zabytków z terenu gminy.
4.Obciążenia nieruchomości:brak obciążeń.
5.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego położona na terenach oznaczonych symbolem „A-128
-P,U” przeznaczonych pod:istniejące obiekty działalności produkcyjnej i usługowej; nowe
obiekty nieuciążliwej działalności produkcyjnej w budynkach;składy, magazyny
i hurtownie w budynkach;zabudowa usługowa.
Sposób zagospodarowania:zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
6.Ustalenia dodatkowe: konieczne uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń
odpowiednich organów na ewentualną rozbiórkę, przeróbkę,modernizację obiektów-
w szczególności Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
7.Cena wywoławcza w II-gim m przetargu ustnym
nieograniczonym:480.000 zł+VAT (zwolniony), słownie:czterysta
osiemdziesiąt tysięcy zł+VAT (zwolniony).
8.Termin przetargu:25 sierpnia 2010 r.godz.10.00 sala posiedzeń
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.
Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie wylicytowana w przetargu wartość nieruchomości.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy Wschowa, numer konta:39 8669 0001 0008 7258 2000 0027 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

8.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą
zostana podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu .Wyznaczony
termin nie może być krótszy niż 7 dni od doręczenia zawaidomienia.Jeżeli osoba ustalona jako
nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne,osoby prawne.Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 z późniejszymi zmianami).
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
(w pieniądzu) w wysokości 20 %,ceny wywoławczej brutto, tj.96.000 zł,
słownie złotych:dziewięćdziesiąt sześc tysięcy na konto Urzędu
w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:
41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia:19 sierpnia 2010r.
włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu
Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika,
konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Wschowa prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 i art.594 K.C.) w przypadku nie przystąpienia do uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości w terminie 3 lat od dnia zakupu.
Osoby zagraniczne przystępujące do przetargu zobowiązuje się do uzyskania niezbędnych promes
i pozwoleń wydanych przez właściwe organy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1,pokój nr 24,tel.(065) 540 86 47) od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00 oraz w pokoju nr 23 (odnośnie sposobu zagospodarowania).
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie pod adresem www.wschowa.pl.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof GrabkaData publikacji: 2010-06-18 13:38:15 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa