Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o I-szym przetargu działek na wsiach

Wschowa,dnia 28 października 2010 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Siedlnicy,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny 156 o powierzchni 0,4242 ha, brak księgi wieczystej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu,wg studium uwarunkowań -działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem”R”-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.
Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną, brak mediów,otoczenie stanowią tereny pół uprawnych,tereny niezabudowane.

CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:4.000 zł+VAT (zwolniony),
słownie złotych:cztery tysiące +VAT (zwolniony).

II.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Hetmanicach,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny:180 o powierzchni 1,4000 ha,Kw 51689.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu,wg studium uwarunkowań -działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem”R”-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.
Dojazd do działki drogą gruntową,nieutwardzoną brak mediów,otoczenie stanowią tereny pól uprawnych,tereny niezabudowane.

CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:15.000 zł+VAT (zwolniony), słownie
złotych:piętnaście tysięcy +VAT (zwolniony).

III.Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny:239/2 o powierzchni 0,1100 ha,Kw 3831.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze publicznej o nawierzchni nieutwardzonej,gruntowej,w której znajduje się energia i woda.Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa,tereny pól uprawnych, kościół,sklep wiejski..
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:25.000 zł+22%VAT=30.500 zł brutto,
słownie złotych:trzydzieści tysięcy pięćset.

-nr ewidencyjny 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, Kw 21883.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze utwardzonej kamieniem polnym,uzbrojonej w energię i wodę.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne,kościół.

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego -konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:59.000 zł+22%VAT=71.980 zł brutto,
słownie złotych:siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt.

-nr ewidencyjny 155/3 o powierzchni 0,4357 ha, Kw 21883.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze utwardzonej kamieniem polnym,uzbrojonej w energię i wodę..
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne,kościół.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:80.000 zł+22%VAT=97.600 zł brutto,
słownie złotych:dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset.

-nr ewidencyjny 77 o powierzchni 0,5600 ha, Kw 21761.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energie i wodę.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:98.000 zł+22%VAT=119.560 zł brutto,
słownie złotych:sto dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt.

IV Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone w Olbrachcicach:
-nr ewidencyjny:29/3 o powierzchni 0,0700 ha,Kw 6122
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,brak mediów.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:14.000 zł+22%VAT=17.080 zł brutto,
słownie złotych:siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt.

-nr ewidencyjny:51/2 o powierzchni 0,2600 ha,Kw 6122
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.


Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,niutwardzonej,uzbrojonej w energię i wodę.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,tereny niezabudowane,las.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:45.000 zł+22%VAT=54.900 zł brutto,
słownie złotych:pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset.

-nr ewidencyjny:131 o powierzchni 0,3000 ha,Kw 6122
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.
Przedmiotowa nieruchomość objęta jest strefą archeologicznej ochrony konserwatorskiej oraz strefą ochronną wokół cmentarza.
Działka niezabudowana,niezagospodarowana w części prośnięta samosiejkami drzew i krzewów,położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w sieć energetyczną.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy zagrodowej,pola uprawne,cmentarz.
CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:4.000 zł+VAT (zwolniony),
słownie złotych:cztery tysiące.

-Zobowiązania i kary umowne:
1..Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia
podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3
lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
-Miejsce i termin przetargu:07 grudnia 2010 roku godz.11.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011
0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 22% VAT) wpłacone
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia
01 grudnia 2010 roku włącznie.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2010-11-03 11:03:24 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa