Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie I-szego przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wschowa,dnia 21 lutego 2011 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

1.lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 30,54 m2 usytuowany na poddaszu
budynku mieszkalno-użytkowego przy ul.Niepodległości 26 we Wschowie, złożony
z 1 pokoju oraz kuchni, WC (użytkowane) na parterze budynku,Kw budynku 7507
(dawniej:24827,42607);
lokal sprzedawany jest z udziałem w nieruchomości wspólnej:3054/33786 części
i w gruncie:1349 o powierzchni 455 m2;
CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:22.000,00 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:dwadzieścia dwa tysiące plus VAT;

2.lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 21,20 m2 usytuowany na poddaszu
budynku mieszkalnego przy ul.Głogowskiej 5 we Wschowie,złożony z 1 pokoju oraz
kuchni.WC w przynależnej piwnicy o powierzchni 5,64 m2 ,strych do adaptacji
o powierzchni 23,47 m2 tj.łącznie:44,67 m2,Kw budynku:1119;
- lokal sprzedawany jest z udziałem w nieruchomości wspólnej:5031/309090
i w gruncie:1432/10 o powierzchni 149 m2;
- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:25.000 zł+VAT (zwolniony),słownie
złotych:dwadzieścia pięć tysięcy plus VAT;

3. nieruchomość zabudowana jednorodzinna położona przy ul.Daszyńskiego 11a we
Wschowie;powierzchnia użytkowa budynku:46,40 m2,działka:2198/33 o powierzchni
0,0298 ha, Kw 16415.Budynek jednokondygnacyjny,z poddaszem nieużytkowym,
podpiwniczony wyposażony w następujące media:woda,energia elektryczna,kanalizacja
sanitarna,gaz;budynek od kilku lat niezamieszkały, wymaga remontu;
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie
oznaczonym symbolem B-41-MW,U-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,usługi
centrotwórcze- z zastrzeżeniem,że dopuszcza się przebudowę budynku,zakazuje się natomiast jego nadbudowy i rozbudowy;
- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:23.000 zł +VAT (zwolniony),słownie złotych:dwadzieścia trzy tysiące plus VAT;

4. nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dębowej Łęce oznaczona numerem
ewidencyjny 247/6 o powierzchni 0,8000 ha, brak Kw
- brak obowiązującego planu zagospodarowania, wg studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego-działka położona jest częściowo na terenie oznaczonym
symbolem "R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego,a częściowo-na terenie
oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub
zag rodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową
- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:13.000 zł+23%VAT=15.990,00 zł,słownie złotych:piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt (brutto).

-Miejsce i termin przetargu:04 kwietnia 2011 roku godz.11.00 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.


Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są
wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana
w przetargu.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001
2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej należność musi
znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone
w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku
Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033
najpóźniej do dnia 29 marca 2011 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez
wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub
unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod
adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
Andrzej Nowicki

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400.,odnośnie sposobu zagospodarowania:pokój nr 23,II piętro.
Proponowany termin obejrzenia lokali i nieruchomości:14 lub 21 marca 2011r. godz.15.30
w miejscu ich położenia.Data publikacji: 2011-02-25 10:44:29 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa