Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oraz rokowania na zbycie nieruchomości

Wschowa,dnia 26 kwietnia 2011 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:
I.Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone przy ul.Akacjowej i przy
ul.Akacjowej/ ul.Jarzębinowej we Wschowie:
1) -nr ewidencyjny 95/6,92/66,96/6,100/1 i 101/10 o łącznej powierzchni 0,1049 ha, Kw nr 7214,3078,5282,8178
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:50.000 zł+23%VAT=61.500 zł brutto,
słownie złotych:sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset;
2)-nr ewidencyjny 101/11,100/2,113/4 o łącznej powierzchni 0,1045 ha,Kw 8178.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:50.000 zł+23%VAT=61.500 zł,brutto
słownie złotych:sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset;
3)-nr ewidencyjny 96/9 i 101/7 o łącznej powierzchni 0,1191 ha,Kw 5282 i 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:60.000 zł+23%VAT=73.800 zł brutto,
słownie złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset;
4)-nr ewidencyjny 101/8 i 114/1 o łącznej powierzchni 0,1100 ha, Kw 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:60.000 zł+23%VAT=73.800 zł brutto,
słownie złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset;
5)-nr ewidencyjny 96/10 i 101/5 o łącznej powierzchni 0,1138 ha,Kw 5282 i 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:60.000 zł+23%VAT=73.800 zł brutto,
słownie złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset;
6)-nr ewidencyjny 115/1,114/7 i 101/6 o łącznej powierzchni 0,0963 ha,Kw 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:50.000 zł+23%VAT=61.500 zł brutto,
słownie złotych:sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset;
7)-nr ewidencyjny 96/11 i 101/3 o łącznej powierzchni 0,1114 ha,Kw 5282 i 8178
przy ul.Akacjowej/Jarzębinowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:60.000 zł+23%VAT=73.800 zł brutto,
słownie złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset;


8)-nr ewidencyjny 101/4 i 115/3 o łącznej powierzchni 0,1054 ha,Kw 8178
przy ul.Akcjowej/Jarzębinowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:50.000 zł+23%VAT=61.500 zł brutto,
słownie złotych:sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset.
Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodn0-kanalizacyjną.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi,tereny niezabudowane.Działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.

II.Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny:239/2 o powierzchni 0,1100 ha,Kw 3831.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze publicznej ,w której znajduje się energia i woda.Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa,tereny pól uprawnych, kościół,sklep wiejski..
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:15.000 zł+23%VAT=18.450 zł brutto,
słownie złotych:osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt

-nr ewidencyjny 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, Kw 21883.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze utwardzonej kamieniem polnym,uzbrojonej w energię i wodę.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne,kościół.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego -konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:40.000 zł+23%VAT=49.200 zł brutto,
słownie złotych:czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście;

-nr ewidencyjny 155/3 o powierzchni 0,4357 ha, Kw 21883.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze utwardzonej kamieniem polnym,uzbrojonej w energię i wodę..
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne,kościół.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:60.000 zł+23%VAT=73.800 zł brutto,
słownie złotych:siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset;-nr ewidencyjny 77 o powierzchni 0,5600 ha, Kw 21761.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energię
i wodę.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:80.000 zł+23%VAT=98.400 zł brutto,
słownie złotych:dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta;

III Lokalizacja:działki gruntu niezabudowane położone w Olbrachcicach:
-nr ewidencyjny:29/3 o powierzchni 0,0700 ha,Kw 6122
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,brak mediów.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:10.000 zł+23%VAT=12.300 zł brutto,
słownie złotych:dwanaście tysięcy trzysta;

-nr ewidencyjny:51/2 o powierzchni 0,2600 ha,Kw 6122
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań
działka położona na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.
Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energię
i wodę.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,tereny niezabudowane,las.
Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:30.000 zł+23%VAT=36.900 zł brutto,
słownie złotych:trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset.
IV..Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona w Siedlnicy,gm.Wschowa:
-nr ewidencyjny 156 o powierzchni 0,4242 ha, brak księgi wieczystej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu,wg studium uwarunkowań -działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem”R”-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.
Dojazd do działki drogą gruntową nieutwardzoną, brak mediów,otoczenie stanowią tereny pół uprawnych,tereny niezabudowane.
CENA WYWOŁAWCZA W II-gim PRZETARGU:3.000 zł+VAT (zwolniony),
słownie złotych:trzy tysiące


V.lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 30,54 m2 usytuowany na poddaszu
budynku mieszkalno-użytkowego przy ul.Niepodległości 26 we Wschowie, złożony
z 1 pokoju oraz kuchni, WC (użytkowane) na parterze budynku,Kw budynku 7507
(dawniej:24827,42607);
lokal sprzedawany jest z udziałem w nieruchomości wspólnej:3054/33786 części
i w gruncie:1349 o powierzchni 455 m2;
CENA WYWOŁAWCZA w II-gim PRZETARGU:20.000,00 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:dwadzieścia tysięcy plus VAT (zwolniony);


-Zobowiązania i kary umowne:
1.Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia
podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3
lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie
niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
-Miejsce i termin przetargu:06 czerwca 2011 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.
Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne
od wszelkich długów i ciężarów.
- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana
w przetargu.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001
2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana
należność musi znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,
numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do
dnia 02 czerwca 2011 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego
rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia
przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą
zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
1
Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod
adresem:www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Krzysztof Grabka

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 23).Wschowa, dnia 26 kwietnia 2011 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa, ul.Rynek 1, tel. (065) 540 86 00 fax.(065)540 13 40
(strona internetowa www.wschowa.pl)
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wschowa
(po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym)

1.Lokalizacja:obręb miasta Wschowa, woj.lubuskie.
I. Lokalizacja: działki gruntu niezabudowane położone przy ul. Czereśniowej we Wschowie:
1)-nr ewidencyjny 82/20,82/21,82/30,82/31 o łącznej powierzchni 0,0956 ha, Kw nr 3939.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-31-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:35.000 zł+23%VAT=43.050,00 zł, słownie złotych:
czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt;
2) -nr ewidencyjny 82/16,82/17,82/18,82/28,82/29 o łącznej powierzchni 0,1217 ha,Kw 3939.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-31-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:40.000 zł+23%VAT=49.200,00 zł, słownie złotych:
czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście.

II.Lokalizacja:działka gruntu niezabudowana położona przy ul.Akacjowej we Wschowie:
1)-numer ewidencyjny 92/59,95/7,06/7 o łącznej powierzchni 0,1585 ha,Kw 3078,7212,5282.
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:40.000 zł+23%VAT=49.200,00 zł,słownie złotych:
czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w drodze rokowań lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.


III. Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 43,41 m2 położony w budynku przy ul. Ks. A. Kostki 40 we Wschowie.
Lokal położony jest na parterze budynku, składa się z sali sprzedaży, zaplecza socjalno-sanitarnego, będzie sprzedawany wraz z udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej. Brak pomieszczeń przynależnych do lokalu.
Budynek położony na działce 1623/7 o powierzchni 736 m2,,Kw. dla budynku 11631.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:
zgodnie z ustaleniami m.p.z.p. budynek przy ul. Ks. A. Kostki 40 położony na terenie ozn. symbolem „B 52 MW ”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .Lokal sprzedawany jest na cele niemieszkalne.
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:50.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy + VAT (zwolniony).
Ustalona w rokowaniach cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o należny podatek
VAT, a pomniejszona o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:
28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.
W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana
należność musi znajdować się na w/w koncie.
6.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
rokowań.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań
może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Termin przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych:I-szy 14.09.2010 r.,II-gi
08.12.2010r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne.Cudzoziemcy na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 z późniejszymi zmianami).

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowanich w języku polskim można składać osobiście
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 12,ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach:8.00-14.00 lub korespondencyjnie na adres tut.urzędu
w terminie do dnia:03 czerwca 2011 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Zgłoszenie uczestnictwa
w rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul.Zacisze we Wschowie.”

7.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowanich powinno zawierać:
1)imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot,telefon kontaktowy;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (netto) nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;
5)podstawowe informacje o firmie (w przypadku osoby prawnej):aktualny odpis z KRS lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
6)określenie sposobu ewentualnego zwrotu zaliczki (podanie numeru konta bankowego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia zaliczki w pieniądzu.

Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z wymienionych w pkt.7 ppkt.1-6 elementów nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do jej złożenia. Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania,
a pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód tożsamości pełnomocnika.

Rokowania mogą się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

8.Rokowania składają się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna rokowań i kwalifikacja do części niejawnej rokowań odbędzie się
w obecności oferentów w dniu:07 czerwca 2011 roku o godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ul.Rynek nr 1.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (w pieniądzu)
w wysokości 20 % ceny wywoławczej ( w tym 23%VAT), -na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 03 czerwca 2011 r. włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, którego zgłoszenie wybrano zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na pisemnie wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia,odwołania lub unieważnienia rokowań.
W wyznaczonym terminie części jawnej rokowań, komisja przeprowadza ustną część rokowań
w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań,osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy,
z zastrzeżeniem,iż w przypadku złożenia przez uczestników równorzędnych propozycji,komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

Termin zagospodarowania nieruchomości gruntowych niezabudowanych-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.
W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
Z dodatkowymi informacjami dot.rokowań (np.wypisy z ewidencji gruntów, mediów, sposobu zagospodarowania) można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1,pokój nr 24 tel.065 540 86 47 od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00 oraz nr 23 (odnośnie sposobu zagospodarowania terenu).

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie pod adresem www.wschowa.pl
Zastrzega się prawo odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny oraz prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2011-05-11 07:44:41 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa