Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o rokowaniach i o przetargu na zbycie nieruchomości gminnych

Wschowa, dnia 22 lipca 2011 roku

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa, ul.Rynek 1, tel. (065) 540 86 00 fax.(065)540 13 40
(strona internetowa www.wschowa.pl)
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wschowa
(po dwóch przetargach ustnych nieograniczonych zakończonych wynikiem negatywnym)

1.Lokalizacja:obręb miasta Wschowa, woj.lubuskie.
I. Lokalizacja: działki gruntu niezabudowane położone przy ul. Akacjowej/ul.Jarzębinowej we Wschowie:
1) -nr ewidencyjny 95/6, 92/66, 96/6, 100/1 i 101/10 o łącznej powierzchni 0,1049 ha, Kw nr
7214,3078,5282,8178
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:40.000 zł+23%VAT=49.200 zł brutto,
słownie złotych:czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście;
2)-nr ewidencyjny 101/11, 100/2,113/4 o łącznej powierzchni 0,1045 ha,Kw 8178.
Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym symbolem „F-14-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:40.000 zł+23%VAT=49.200 zł,brutto
słownie złotych:czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście;
3)-nr ewidencyjny 96/9 i 101/7 o łącznej powierzchni 0,1191 ha,Kw 5282 i 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:45.000 zł+23%VAT=55.350 zł brutto,
słownie złotych:pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt;
4)-nr ewidencyjny 101/8 i 114/1 o łącznej powierzchni 0,1100 ha, Kw 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:45.000 zł+23%VAT=55.350 zł brutto,
słownie złotych:pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt ;
5)-nr ewidencyjny 96/10 i 101/5 o łącznej powierzchni 0,1138 ha,Kw 5282 i 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:45.000 zł+23%VAT=55.350 zł brutto,
słownie złotych:pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt;
6)-nr ewidencyjny 115/1,114/7 i 101/6 o łącznej powierzchni 0,0963 ha,Kw 8178.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:40.000 zł+23%VAT=49.200 zł brutto,
słownie złotych:czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście;
7)-nr ewidencyjny 96/11 i 101/3 o łącznej powierzchni 0,1114 ha,Kw 5282 i 8178
przy ul.Akacjowej/Jarzębinowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:45.000 zł+23%VAT=55.350 zł brutto,
słownie złotych:pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt;
8)-nr ewidencyjny 101/4 i 115/3 o łącznej powierzchni 0,1054 ha,Kw 8178
przy ul.Akcjowej/Jarzębinowej.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania:wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-działka położona na obszarze oznaczonym oznaczonym symbolem „F-16-MN”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:40.000 zł+23%VAT=49.200 zł brutto,
słownie złotych:czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście.

Nieruchomości są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w drodze rokowań lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Termin przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych:I-szy 06.12.2010 r.,II-gi
06.06.2011r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
-Zobowiązania i kary umowne:
Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia
podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3
lata.
Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,
zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie
niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest
do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.
2 Lokalizacja:obręb miasta Wschowa,woj.lubuskie
- lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 30,54 m2 usytuowany na poddaszu
budynku mieszkalno-użytkowego przy ul.Niepodległości 26 we Wschowie,
złożony z 1 pokoju oraz kuchni, WC (użytkowane) na parterze budynku,
Kw budynku 7507 (dawniej:24827,42607);
lokal sprzedawany jest z udziałem w nieruchomości wspólnej:3054/33786 części
i w gruncie:1349 o powierzchni 455 m2;
CENA WYWOŁAWCZA DO ROKOWAŃ:12.000zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:dwanaście tysięcy plus VAT (zwolniony).
Termin przeprowadzonych przetargów ustnych nieograniczonych:I-szy 04.04.2011r.,
II-gi 06.06.2011r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Do rokowań na wszystkie w/w nieruchomości mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne.
Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 167,poz.1758 ze zm.).

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowanich w języku polskim można składać osobiście
w biurze obsługi klienta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, parter,ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach:8.00-14.00 lub korespondencyjnie na adres tut.urzędu
w terminie do dnia: 24 sierpnia 2011 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Zgłoszenie uczestnictwa
w rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul.Akacjowej/ul.Jarzębinowej (dotyczy działek) lub ul.Niepodległości 26 (dotyczy lokalu mieszkalnego ) we Wschowie.”

3.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowanich powinno zawierać:
1)imię, nazwisko i adres uczestnika rokowań albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli
uczestnikiem rokowań jest osoba prawna lub inny podmiot,telefon kontaktowy;
2)datę sporządzenia zgłoszenia;
3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4)proponowaną cenę (netto) nie niższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty;
5)podstawowe informacje o firmie (w przypadku osoby prawnej):aktualny odpis z KRS lub
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
6)określenie sposobu ewentualnego zwrotu zaliczki (podanie numeru konta bankowego).

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wniesienia zaliczki w pieniądzu.

Zgłoszenia nie zawierające któregokolwiek z wymienionych w pkt.3 ppkt.1-6 elementów nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/ne do jej złożenia. Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału notarialnego pełnomocnictwa upoważniającego do działania,
a pełnomocnik winien posiadać przy sobie dowód tożsamości pełnomocnika.

Rokowania mogą się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

4.Rokowania składają się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna rokowań i kwalifikacja do części niejawnej rokowań odbędzie się
w obecności oferentów w dniu:30 sierpnia 2011 roku o godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie ul.Rynek nr 1.
Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki (w pieniądzu)
w wysokości 20 % ceny wywoławczej ( w tym 23%VAT), -na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2011 r. włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, którego zgłoszenie wybrano zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie na pisemnie wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia,odwołania lub unieważnienia rokowań.
W wyznaczonym terminie części jawnej rokowań, komisja przeprowadza ustną część rokowań
w zakresie warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań,osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy,
z zastrzeżeniem,iż w przypadku złożenia przez uczestników równorzędnych propozycji,komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
Z dodatkowymi informacjami dot.rokowań (np.wypisy z ewidencji gruntów, mediów, sposobu zagospodarowania) można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1,pokój nr 24 tel.065 540 86 47 od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00 oraz nr 23 (odnośnie sposobu zagospodarowania terenu).
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa
Andrzej Nowicki
Wschowa,dnia 28 lipca 2011 roku
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa,ul.Rynek 1
(strona internetowa:www.wschowa.pl)
tel.(065) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

1.lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 21,20 m2 usytuowany na poddaszu
budynku mieszkalnego przy ul.Głogowskiej 5 we Wschowie,złożony z 1 pokoju oraz
kuchni.WC w przynależnej piwnicy o powierzchni 5,64 m2 ,strych do adaptacji
o powierzchni 23,47 m2 tj.łącznie:44,67 m2,księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00001119/6;
- lokal sprzedawany jest z udziałem:5031/309090 części w nieruchomości wspólnej
i udziałem w gruncie:1432/10 o powierzchni 149 m2;
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie
oznaczonym symbolem A-82-MW,U-teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:25.000 zł+VAT (zwolniony),słownie
złotych:dwadzieścia pięć tysięcy plus VAT (zwolniony);

2. nieruchomość zabudowana (magazyn o powierzchni 130,53 m2 wraz z przynależną
piwnicą o powierzchni 47,85 m2 ) położona we Wschowie w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul.Niepodległości 12,12a wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
i w działkach:1057/46 i 1057/47 o łącznej powierzchni 840 m2, księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00022459/4
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie
oznaczonym symbolem A-19-MW,U-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,usługi
centrotwórcze.
- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:80.000 zł+VAT (zwolniony)ł,słownie złotych:osiemdziesiąt tysięcy plus VAT (zwolniony);

3. nieruchomość zabudowana (piwnica o powierzchni 81,62 m2) położona we Wschowie
w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul.Niepodległości 12,12a wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej i w działkach:1057/46 i 1057/47 o łącznej powierzchni 840 m2, księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00022459/4
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie
oznaczonym symbolem A-19-MW,U-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,usługi
centrotwórcze.
- CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:7.000 zł+VAT (zwolniony),słownie złotych:siedem tysięcy plus VAT (zwolniony).


-Miejsce i termin przetargu:05 września 2011 roku godz.11.00 w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są
wolne od wszelkich długów i ciężarów.
-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana
w przetargu.Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy
Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001
2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej należność musi
znajdować się na w/w koncie.
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden
z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
-Wadium:10% ceny wywoławczej wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu
Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer
konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 30 sierpnia
2011 roku włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek
Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez
wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub
unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.
-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:
Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do
zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.
Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba
prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis
z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest
przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.
Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod
adresem:www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

Andrzej Nowicki

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400..
W sprawie terminu obejrzenia lokali -należy skontaktować się z pracownikami Wydziału Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości.Data publikacji: 2011-07-29 09:01:57 ( odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel.     e-mail:


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-08-02 11:48:46 korekta literówki w tytule Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa