Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym na działki przy ul.Czereśniowej we Wschowie

Wschowa, dnia 02 września 2011 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa, ul. Rynek 1

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.                   Działki gruntu niezabudowane położone przy ul. Czereśniowej we

Wschowie (kierunek Wolsztyn) -przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (zgodnie z obowiązującym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego położone w jednostce oznaczonej symbolem F-31 MN):

1) -nr ewidencyjny 82/23,82/32 i 82/33 o łącznej powierzchni 0,0932 ha, księga wieczysta ZG1W/00003939/4.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:57.000,00 zł+23%VAT=70.110,00 zł brutto, słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy sto dziesięć;

2)-nr ewidencyjny 75/2 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, księga wieczysta ZG1W /00001368/6.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:58.000,00 zł+23%VAT=71.340,00 zł. brutto, słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści;

3)-nr ewidencyjny 75/1 i 74/2 o łącznej powierzchni 0,0954 ha, księga wieczysta ZG1W/00001368/6.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:58.000,00 zł+23%VAT=71.340,00 zł brutto, słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści;

4)-nr ewidencyjny 74/1 i 73/2 o łącznej powierzchni 0,0956 ha, brak księgi wieczystej.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:58.000,00 zł+23%VAT=71.340,00 zł brutto, słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści;

5)-nr ewidencyjny 72/1 i 73/1 o łącznej powierzchni 0,1390 ha, księga wieczysta ZG1W/00001368/6.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:80.000,00 zł+23%VAT=98.400,00 zł brutto, słownie złotych: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta.

Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną, w pobliżu sieć gazowa. Działki o kształcie prostokątnym. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, bliźniaczymi i szeregowymi, tereny niezabudowane. Działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej, położone są po prawej stronie ulicy Czereśniowej (za istniejącą zabudową, za cmentarzem komunalnym).

II. Lokalizacja: działka gruntu niezabudowana położona w Konradowie, gm. Wschowa:

-nr ewidencyjny:215/2 o powierzchni 0,2510 ha, księga wieczysta ZG1W/0000 2022/6.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania: brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań działka położona na terenach oznaczonych symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Działka położona przy drodze gruntowe nieutwardzonej, brak uzbrojenia. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, tereny pól uprawnych, kościół, sklep wiejski. Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:45.000,00 zł+23%VAT=55.350,00 zł brutto, słownie złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt.

-Zobowiązania i kary umowne:

1.Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania umowy notarialnej, a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata. Za zabudowanie nieruchomości rozumie się: rozpoczęcie zabudowy- wylanie fundamentów, zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

-Miejsce i termin przetargu: 17 października 2011 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia:12 października 2011 roku włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba  prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Pierwszy Zastępca

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

Andrzej Nowicki

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:540 86 47,codziennie od 800 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego (pokój 23).


ogłoszenie o I-szym przetargu na działki przy ul.Czereśniowej we Wschowie
Rozmiar: 30.50 KB
Data publikacji: 2011-09-16 11:26:57
Ilość pobrań: 399

Data publikacji: 2011-09-16 07:44:16 (2134 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-16 11:26:57 Dodano załącznik: ogłoszenie o I-szym przetargu na działki przy ul.Czereśniowej we Wschowie (CZEREŚNIOWA-I-SZY[2743x1].doc) Marzanna Gałecka
2011-09-20 12:50:17 zmiana tytułu ogłoszenia Marzanna Gałecka
2011-09-20 12:50:33 zmiana tytułu ogłoszenia Marzanna Gałecka
2011-09-20 13:30:29 Poprawa tytułu artykułu Marcin Malanowski
2011-09-20 13:31:42 Zmiana treści artykułu Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa