Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu na sprzedaż byłego kina "HEL"

Tu wpisz treść

Wschowa,dnia 04 października 2011 roku


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

  • nieruchomość zabudowana położona we Wschowie przy ul.Głogowskiej, woj.lubuskie (przy trasie-kierunek:Leszno- Głogów):

-złożona z 3 działek ewidencyjnych:nr 1812/2 o powierzchni 0,0944 ha, ZG1W/0002129/6, nr 1809/2 o powierzchni 0,0609 ha,ZG1W/0000 5951/8 i nr 1813 o powierzchni 0,0437 ha,ZG1W/00002128/9 - tj.łącznie powierzchnia 0,1990 ha.

Działka 1812/2 zabudowana jest obiektem byłego kina „HEL”,pozostałe 2 działki są niezabudowane.Budynek kina jest budynkiem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym;na parterze-mieściła się sala widowiskowa na 200 osób oraz część obiektu ,
 w której obsługiwano klientów na I piętrze znajdują się pomieszczenia biurowe i zaplecze techniczne kina.Budynek wyposażony
w instalacje:elektryczną,oświetleniową,wodociągową,gazową,kanalizacyjną,CO-gazowe.Budynek nie jest eksploatowany od około 4 lat.

Podstawowe dane techniczne budynku kina:

-powierzchnia zabudowy:296 m2

-powierzchnia użytkowa bez podpiwniczenia:433,20 m2

-kubatura:3.359,50 m3

Przeznaczenie w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego:

-nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym następującymi symbolami:

A-102-U-teren przeznaczony pod usługi centrotwórcze

A-050-KDZ-teren przeznacza się dla ulic publicznych o klasie zbiorczej

A-106-MN-teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nieruchomość zabudowana jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Obciążenia wyżej wymienionej nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i ciężarów.


CENA WYWOŁAWCZA W I-szym PRZETARGU:620.000 zł+VAT (zwolniony).


-Miejsce i termin przetargu:16 grudnia 2011 roku godz.10.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.


-Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 10%
ceny wywoławczej brutto w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do dnia 12 grudnia 2011 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.


-Skutki uchylenia się przez nabywcę od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni licząc od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty związane
z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www.wschowa.pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                     Krzysztof Grabka


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:65-540 86 47, w godzinach pracy urzędu:poniedziałek:700 do 1600 ,od wtorku do czwartku: od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23,tel.65-540 86 17).Data publikacji: 2011-10-10 15:02:34 (1346 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa