Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o I-szym przetargu. Przetarg dotyczy działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz terenów z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej a także obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.


Wschowa, dnia 29 lutego 2012 roku


BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
67-400 Wschowa, ul. Rynek 1
(strona internetowa: www.wschowa.pl)
tel. (65) 540 86 00
OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:


I. Lokalizacja:
2 działki gruntu niezabudowane położone we Wschowie-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:


- przy ul.Czereśniowej-oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 82/20, 82/21, 82/30 i 82/31 o łącznej powierzchni 0,0956 ha, księga wieczysta ZG1W/00003939/4.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:60.000,00 zł+23%VAT;


- przy ul. Akacjowej-oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:92/59, 95/7 i 96/7 o łącznej powierzchni 0,1585 ha,księga wieczysta:ZG1W/00003078/0, ZG1W/00007214/4, ZG1W/00005282/7.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:75.000,00 zł+23%VAT.


Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi, tereny niezabudowane.Działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej;


II. Lokalizacja:
3 działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach, gm. Wschowa:


Przeznaczenie w planie zagospodarowania: brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 z 27.10.2011r. działki położone na terenach oznaczonych symbolem "MP" - tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działki położone przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energię i wodę.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.


- nr ewidencyjny 155/3 o powierzchni 0,4357 ha, księga wieczysta ZG1W/000 21883/8;

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:65.000,00 zł+23%VAT;


- nr ewidencyjny 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, ZG1W/00021883/8;

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:53.000,00 zł+23%VAT;


- nr ewidencyjny 77 o powierzchni 0,5600 ha, ZG1W/00021761/1.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:80.000,00 zł+23%VAT.


III. Lokalizacja:
2 działki gruntu niezabudowane położone w Olbrachcicach-Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań działki położone na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowejoraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową. Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


- nr ewidencyjny: 29/3 o powierzchni 0,0700 ha, księga wieczysta ZG1W/00006122/5.

Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,brak mediów.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:14.000,00 zł+23%VAT;


- nr ewidencyjny:51/2 o powierzchni 0,2600 ha, księga wieczysta ZG1W/00006122/5.

Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energię i wodę.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,tereny niezabudowane,las.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu:44.000,00 zł+23%VAT


- Zobowiązania i kary umowne:


Termin zagospodarowania nieruchomości-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata. Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy-wylanie fundamentów,zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie

niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia. Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.


- Miejsce i termin przetargu:

17 kwietnia 2012 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek 1.


Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania:

nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.


- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszonao wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagananależność musi znajdować się na w/w koncie. Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


- Wadium:

10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 12 kwietnia2012 roku włącznie.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnieniaprzetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.


- Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:


Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.


Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem: www.wschowa.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Pierwszy Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

Andrzej Nowicki
 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,
pokój nr 24 II piętro, telefon: 540 86 47, codziennie od 8:00 do 14:00,
odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).


 


Działki przy ul. Akacjowej
Rozmiar: 535.33 KB
Data publikacji: 2012-03-21 10:01:27
Ilość pobrań: 304

Data publikacji: 2012-03-07 12:58:30 (1709 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-03-16 08:32:32 justowanie tekstu Marzanna Gałecka
2012-03-16 08:35:28 justowanie tekstu Marzanna Gałecka
2012-03-16 08:37:04 justowanie tekstu Marzanna Gałecka
2012-03-16 08:37:44 justowanie tekstu Marzanna Gałecka
2012-03-21 10:01:27 Dodano załącznik: Działki przy ul. Akacjowej (działka_przy_ul[3201x1].zip) Marcin Malanowski
2012-03-21 10:01:43 Dodanie załącznika z plikiem graficznym Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa