Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony-zbycie nieruchomości gminnych

 

Wschowa,dnia 16 kwietnia 2012 roku
 

                                             BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa: www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I - szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I. Lokalizacja: 2 nieruchomości położone we Wschowie-


-nieruchomość lokalowa przy ul. Powst. Wlkp.7- o powierzchni 25,20 m2 położona na parterze budynku ,złożona z 1 pokoju,kuchni, wc, dwóch przedpokoi. Brak pomieszczeń przynależnych. Budynek usytuowany jest na działce 1455/3 o powierzchni 227 m2. Księga wieczysta dla budynku:ZG1W/00001824/1.

Nabywca na własny koszt dokona adaptacji lokalu na cele mieszkalne lub użytkowe.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:20.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Budynek położony w obszarze oznaczonym symbolem wg m. p. z. p.: "A-49MUC"-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,usługi centrotwórcze.


-nieruchomość gruntowa zabudowana przy Placu Zamkowym 9-sprzedawana w udziale 105,46/172,76 części, położona na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1489 o powierzchni 201 m2,księga wieczysta dla budynku ZG1W/00008116/4.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:30.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Budynek wpisany do rejestru zabytków pod numerem :759/1718 A- zatem nabywający zapłaci 50% od wylicytowanej w przetargu ceny. Zakres prac budowlanych należy uzgadniać z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Zielonej Górze- zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dla nieruchomości w marcu 2004r. została wydana ekspertyza stanu technicznego, z którą należy zapoznać się koniecznie przed przystąpieniem do przetargu.

Nieruchomość położona w obszarze oznaczonym wg m. p. z. p. symbolem: A-56 MW -teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,biura,w zakresie określonym dla zmiany sposobu użytkowania.


II. Lokalizacja:3 działki gruntu niezabudowane i 1 nieruchomość gruntowa niezabudowana - położone w Łysinach,gm. Wschowa:

Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 z 27.10.2011r. działki położone na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową (zapisy te dotyczą:działki 242, działki 248 i nieruchomości złożonej z dwóch działek:84 i 83/2).

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.Działka gruntu numer ewidencyjny 242 o powierzchni 0,1300 ha, księga wieczysta ZG1W/00021883/8.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:30.000,00 zł+23%VAT.

Dojazd drogą utwardzoną -asfalt,kształt działki -prostokątny, w pobliżu znajduje się :sieć wodociągowa i energetyczna.


2.Działka gruntu numer ewidencyjny 248 o powierzchni 0,1200 ha, ZG1W/00021883/8.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:30.000,00 zł+23%VAT.

Dojazd drogą utwardzoną -asfalt,kształt działki -prostokątny, w pobliżu znajduje się :sieć wodociągowa i energetyczna.


3.Nieruchomość gruntowa numer ewidencyjny 83/2 i 84 o łącznej powierzchni 0,8600 ha, ZG1W/00022027/7 i ZG1W/00003606/1/.

.Cena wywoławcza w I - szym przetargu:105.000,00 zł+23%VAT.

Dojazd drogą gruntową,kształt nieruchomości -nieregularny,teren nierówny,wymaga niwelacji,w pobliżu znajduje się :sieć wodociągowa i energetyczna.


4.Działka gruntu (rolna) numer ewidencyjny: 448 o powierzchni 0,8300 ha, księga wieczysta ZG1W/00003606/1.

Grunty klasy ŁV i VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 z 27.10.2011r. działka położona na terenach oznaczonych symbolem"R"-tereny z przewagą użytkowania rolniczego.

Dojazd drogą polną z drogi utwardzonej,kształt działki zbliżony do prostokąta,brak mediów.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią pola uprawne.

Cena wywoławcza w I - szym przetargu:10.000,00 zł+VAT(zwolniony).

-Zobowiązania i kary umowne:

Termin zagospodarowania nieruchomości (dotyczy działek:242,248 i 83/2 i 84)-rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy - wylanie fundamentów,zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może  wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

-Miejsce i termin przetargu:31 maja 2012 roku o godz.10.00  w siedzibie  Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
 i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone
 w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 28 maja 2012 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.


Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa. pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Burmistrz

Miasta i Gminy Wschowa
 
Krzysztof Grabka


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 ( II piętro ratusza),telefon: (65) 540 86 47,codziennie od 700 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania -Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2012-04-19 09:02:44 (1640 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-04-20 13:09:27 korekta autorska Marzanna Gałecka
2012-04-20 13:14:46 korekta tekstu Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa