Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg nieograniczony-termin:2.07.2012r.

 

                                Wschowa,dnia 25 maja 2012 roku


                                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
                                    67-400 Wschowa,ul. Rynek 1
                           (strona internetowa:www. wschowa.pl)
                                        tel.(65) 540 86 00

OGŁASZA II - gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:


I. Lokalizacja: 2 działki gruntu niezabudowane położone we Wschowie

- przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:


-przy ul. Czereśniowej- oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:82/20, 82/21, 82/30 i 82/31 o łącznej powierzchni 0,0956 ha, księga wieczysta ZG1W/00003939/4.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu:40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);

-przy ul. Akacjowej- oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:92/59, 95/7 i 96/7 o łącznej powierzchni 0,1585 ha,księga wieczysta:ZG1W/00003078/0,ZG1W/00007214/4, ZG1W/00005282/7.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu:50.000,00 zł+23%VAT=61.500,00 zł (brutto).

Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodno -kanalizacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi,tereny niezabudowane. Działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej;


II. Lokalizacja:3 działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach,

gm. Wschowa:

Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 z 27.10.2011r. działki położone na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji
 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Działki położone przy drodze nieutwardzonej
o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energię
i wodę. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.


-nr ewidencyjny 155/3 o powierzchni 0,4357 ha, księga wieczysta ZG1W/000 21883/8.

Cena wywoławcza w II - gim przetargu:40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);

-nr ewidencyjny 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, ZG1W/00021883/8.

Cena wywoławcza w II -gim przetargu:35.000,00 zł+23%VAT=43.050,00 zł (brutto);

-nr ewidencyjny 77 o powierzchni 0,5600 ha, ZG1W/00021761/1.

.Cena wywoławcza w II -gim przetargu:50.000,00 zł+23%VAT=61.500,00 zł (brutto).


III Lokalizacja:2 działki gruntu niezabudowane położone
 w Olbrachcicach
 
-Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań działki położone na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług
i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

-nr ewidencyjny: 29/3 o powierzchni 0,0700 ha, księga wieczysta ZG1W/00006122/5.

Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,brak mediów.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.

Cena wywoławcza w II -gim przetargu:9.000,00 zł+23%VAT=11.070,00 zł (brutto);

-nr ewidencyjny:51/2 o powierzchni 0,2600 ha, księga wieczysta ZG1W/00006122/5.

Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej w energię i wodę.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,tereny niezabudowane,las.

Cena wywoławcza w II -gim przetargu:25.000,00 zł+23%VAT=30.750,00 zł (brutto).

-Zobowiązania i kary umowne:

Termin zagospodarowania nieruchomości - rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia

podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3 lata.

Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy -wylanie fundamentów,zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

-Miejsce i termin przetargu:2 lipca 2012 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone
w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 26 czerwca 2012 roku włącznie.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www. wschowa. pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                Drugi Zastępca

                                                                                                 Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                         Stanisław Kowalczyk


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego -pokój 23).Data publikacji: 2012-05-29 13:09:44 (1214 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa