Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania-termin:3 lipca 2012r.

 

                              Wschowa,dnia 25 maja 2012 roku


                                  BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
                                     67-400 Wschowa,ul. Rynek 1
                                (strona internetowa:www. wschowa.pl)
                                          tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA

(po dwóch przetargach negatywnych)


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:


I. Lokalizacja: 2 działki gruntu niezabudowane położone we Wschowie -przy

ul. Czereśniowej:przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną :


-oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:72/1 i 73/1 o łącznej powierzchni 0,1390 ha,księga wieczysta:ZG1W/00001368/6.

Cena wywoławcza w rokowaniach:40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);


-oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:75/1 i 74/2 o łącznej powierzchni 0,0954 ha,księga wieczysta:ZG1W/00001368/6.

Cena wywoławcza w rokowaniach:30.000,00 zł+23%VAT=36.900,00 zł (brutto).

Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodno - kanalizacyjną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi,tereny niezabudowane. Działki mają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej.


II. Lokalizacja:2 nieruchomości lokalowe (inne) przy ul. Niepodległości 12,12a we Wschowie, księga wieczysta dla nieruchomości ZG1W/00022459/4


-magazyn o powierzchni 130,53 m2 wraz z przynależną piwnicą
o powierzchni 47,85 m
2

-magazyn sprzedawany z udziałem w 178,38/1441,01 części w nieruchomości wspólnej

i w działkach:1057/46 i 1057/47.

Cena wywoławcza w rokowaniach:40.000,00 zł+VAT (zwolniony);


-piwnica o powierzchni 81,62 m2

-piwnica sprzedawana z udziałem w 81,62/1441,01 części w nieruchomości wspólnej

i w działkach:1057/46 i 1057/47.

Cena wywoławcza w rokowaniach:4.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Poprzednie przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się 17.10.2011r.
 i 18.04.2012r.

-Zobowiązania i kary umowne (dotyczy działek gruntu):

Termin zagospodarowania nieruchomości - rozpoczęcie zabudowy- w ciągu 3 lat od dnia podpisania podpisania umowy notarialnej,a przerwa w zabudowie nie może trwać dłużej niż 3lata. Za zabudowanie nieruchomości rozumie się:rozpoczęcie zabudowy -wylanie fundamentów, zakończenie zabudowy- wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W razie niedotrzymania ustalonego terminu zagospodarowania nieruchomości nabywca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia.

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:26 czerwca 2012r.na adres urzędu:Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1,67-400 Wschowa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,jeżeli zgłaszającym jest osoba
   prawna
lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
   bez
zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić,chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się
w dniu:3 lipca 2012r.
o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta
i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części ) odbędzie się w tym samym dniu ,tj.3 lipca 2012r.o godz.11.00 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą
 z zakwalifikowanych osób.

-Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 26 czerwca 2012 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana
w rokowaniach.

Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym
 w rokowaniach
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator rokowań
może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www. wschowa. pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                       Drugi Zastępca

                                                                                                            Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                         Stanisław Kowalczyk


Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego -pokój 23).Data publikacji: 2012-05-29 13:18:35 (1177 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa