Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny ograniczony-05.07.2012r.

 

Wschowa, dnia 28 maja 2012 roku


                                       BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA
                                        67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY OGRANICZONY


I - szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

  • nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym:78 o powierzchni 0,1600 ha, Kw 49050 położona w Przyczynie Dolnej,gm. Wschowa;

  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem „I-3 MN,U”-przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usługową.

  • CENA WYWOŁAWCZA W I -szym PRZETARGU:35.000,00 złotych+23%VAT=43.050,00 zł (brutto).

Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich położonych na działkach:

77,82/6,75,71/2,71/5,79 i 82/4-obręb geodezyjny Przyczyna Dolna -z uwagi na to, iż zagospodarowanie przez osoby trzecie działki 78 nie jest możliwe- ponieważ przedmiotowa działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.


PIERWSZY przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu:05 lipca 2012 roku o godz.12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.


WADIUM w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto 41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 w Banku Spółdzielczym Wschowa -najpóźniej do dnia 26 czerwca 2012 roku włącznie.

Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem działki 78 na dzień 26 czerwca 2012 roku. Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości oznaczonych następującym numerem ewidencyjnym: 77,82/6,75,71/2,71/5,79 i 82/4. (może to być wypis z rejestru gruntów, który można otrzymać w Starostwie Powiatowym lub kopia aktu notarialnego nabycia).

Lista osób zakwalifikowanych, które spełnią warunki przetargowe zostanie wywieszona w siedzibie urzędu nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii dokumentu własności dla w/w nieruchomości w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.13.00 -w ciągu 3 dniu od dnia rozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć,chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone
 w ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                      Drugi Zastępca

                                                              Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                       Wschowa

                                                                Stanisław Kowalczyk


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta

i Gminy Wschowa, pokój nr 24,II piętro,telefon:65 540 86 47 w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500, w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje
w Wydziale Planowania Przestrzennego -pokój 23).Data publikacji: 2012-05-29 13:28:06 (1306 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-06-05 07:55:14 zmiana terminu przetargu ograniczonego Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa