Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o II-gim przetargu

 

                                Wschowa,dnia 26 lipca 2012 roku


                                    BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.Lokalizacja: 1 działkę gruntu niezabudowaną położoną we Wschowie-przy

ul.Konradowskiej/ul.Przemysłowej-nr 1740/2 o powierzchni 0,3479 ha, ZG1W/00004296/1;

- wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie związanych zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. działka numer ewidencyjny 1740/2 położona jest na terenie oznaczonym symbolem "J-4 P,U"-tereny pod obiekty dzialalności produkcyjnej i usługowej oraz inne obiekty służące prowadzeniu działalności gospodarczej,jak:bazy,składy, magazyny,hurtownie;kształ działki zbliżony do trapezu,dojazd drogą

utwardzoną;rejon działki wyposażony w sieci:  wodociągową,kanalizacyjną,
enegetyczną;
otoczenie-nieruchomości zabudowane; I-szy przetarg odbył sie 5 lipca 2012r. ;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym:100.000,00 zł+23%VAT.

II.Lokalizacja:2 działki gruntu niezabudowane położone
 w Łysinach,
gm.Wschowa:

-nieruchomość niezabudowana złożona z dwóch działek o numerach

ewidencyjnych 83/2 i 84 o łącznej powierzchni 0,8600 ha, ZG1W/00022027/7  i ZG1W/00003606/1;

- brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego -konieczne jest uzyskanie decyzji  o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu -zgodnie
 z ustaleniami zmiany
Studium uwarunkowań i zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011 roku;

-działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny
 z przewagą zabudowy
jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług
 i produkcji nie kolidujących z funkcją
mieszkaniową;dojazd do działki drogą gruntową, w której znajduje się energia i woda;kształt nieruchomości nieregularny,teren nierówny, wymagający niwelacji, częściowo podmokły
i w części porośnięty drzewami;otoczenie stanowią tereny zabudowy

mieszkaniowej i zagrodowej;I-szy przetarg odbył się 31 maja 2012r. ;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu:55.000,00 zł+23%VAT;


-działka gruntu (niezabudowana) nr 448 o powierzchni 0,8300 ha-rolna.

Księga wieczysta ZG1W/00021883/8.

- brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego -zgodnie z ustaleniami zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011 roku -działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem „R”-tereny rolnicze z zakazem zabudowy;dojazd do działki drogą polną z drogi utwardzonej -bruk;brak mediów; - pierwszy przetarg odbył się 31 maja 2012r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu:9.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.


-Miejsce i termin II-giego przetargu:17 września 2012 roku
o godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone
 w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 10 września 2012 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium,dowód
 tożsamości,osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru,zgodę współmałżonka na
przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym
w przetargu nabywcą
zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Drugi Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                               Stanisław KowalczykInformacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47,codziennie od 800 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2012-07-30 13:49:08 (1335 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa