Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ogłoszenie o rokowaniach

 

                                Wschowa,dnia 27 lipca 2012 roku


                                   BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

(po dwóch przetargach negatywnych)


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:


I.Lokalizacja: 2 działki gruntu niezabudowane położone we Wschowie-przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:


-przy ul.Czereśniowej-oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:82/20,82/21, 82/30 i 82/31 o łącznej powierzchni 0,0956 ha, księga wieczysta ZG1W/00003939/4.

Cena wywoławcza do rokowań:30.000,00 zł+23%VAT;


-przy ul.Akacjowej-oznaczona numerami ewidencyjnymi działek:92/59, 95/7
 i 96/7
o łącznej powierzchni 0,1585 ha,księga wieczysta:ZG1W/00003078/0, ZG1W/00007214/4, ZG1W/00005282/7.

Cena wywoławcza do rokowań:30.000,00 zł+23%VAT.

Działki leżą w terenie uzbrojonym w sieci: energetyczną, wodno-kanalizacyjną.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki zabudowane domami jednorodzinnymi,tereny niezabudowane.Działki mają dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni gruntowej nieutwardzonej;


II.Lokalizacja:3 działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach,

gm.Wschowa:

Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg zmiany do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 z 27.10.2011r. działki położone na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Działki położone przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej
w energię
i wodę.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej
 i zagrodowej,pola uprawne.


-nr ewidencyjny 155/3 o powierzchni 0,4357 ha, księga wieczysta ZG1W/000 21883/8;

Cena wywoławcza do rokowań:30.000,00 zł+23%VAT;


-nr ewidencyjny 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, ZG1W/00021883/8;

Cena wywoławcza do rokowań:25.000,00 zł+23%VAT;


-nr ewidencyjny 77 o powierzchni 0,5600 ha, ZG1W/00021761/1.

.Cena wywoławcza do rokowań:35.000,00 zł+23%VAT.
III Lokalizacja:2 działki gruntu niezabudowane położone
 w Olbrachcicach
-Przeznaczenie w planie zagospodarowania:brak aktualnego planu, wg studium uwarunkowań działki położone na terenach oznaczonych symbolem"MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

-nr ewidencyjny: 29/3 o powierzchni 0,0700 ha, księga wieczysta ZG1W/00006122/5.

Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,brak mediów.

Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,pola uprawne.

Cena wywoławcza do rokowań:6.000,00 zł+23%VAT;

-nr ewidencyjny:51/2 o powierzchni 0,2600 ha, księga wieczysta ZG1W/00006122/5.

Działka położona przy drodze nieutwardzonej o nawierzchni gruntowej,uzbrojonej
 w energię
i wodę.Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,tereny niezabudowane,las.

Cena wywoławcza do rokowań:20.000,00 zł+23%VAT

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

Poprzednie przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się w dniach:17 kwietnia 2012 r. i 2 lipca 2012r. i zostały zakończone wynikiem negatywnym.


Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:17 września 2012r.na adres urzędu:Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1,67-400 Wschowa-z zaznaczeniem na kopercie-numeru działki,na którą wpływa zgłoszenie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę,jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić,chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się
w dniu:
21 września 2012r. o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części ) odbędzie się w tym samym dniu ,tj.21 września 2012r.
o godz.11.00 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą
 z zakwalifikowanych osób.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w rokowaniach.


Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
 i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

-Zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłaconą w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa
w Banku
Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 należy uiścić najpóźniej do dnia 17 września 2012 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem rokowań ich uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości, a osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru,zgodę współmałżonka na przystąpienie do rokowań w celu zakupu nieruchomości  (osoby pozostające
w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że

nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym
w rokowaniach
nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator rokowań

może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik rokowań jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www.wschowa.pl.


Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.


Drugi Zastępca Burmistrza

                                                                                                   Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                             Stanisław Kowalczyk


Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47,codziennie od 800 do 1400, odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2012-07-30 14:06:22 (1330 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa