Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu-termin 02 października 2012r.

 

Wschowa,dnia 28 sierpnia 2012 roku

                                BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul.Rynek 1

(strona internetowa:www.wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.Lokalizacja:

-strych o powierzchni 33,95 m2 wraz z przynależną skrytką
 o powierzchni 11,30 m
2 , tj.łącznie:45,45 m2 (do adaptacji na cele mieszkaniowe) położony na poddaszu w budynku mieszkalnym nr 14 przy ul.Obrońców Warszawy we Wschowie.

Strych sprzedawany jest wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie,tj.4525/21524 części.Budynek położony jest na działce 1711/1 o powierzchni 809 m2 .Księga wieczysta dla budynku ZG1W/00003251/7;

- pierwszy przetarg odbył się 31 lipca 2012r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu:10.000,00 zł+VAT (zwolniony);

II.Lokalizacja:

-działka gruntu niezabudowana położona w Konradowie oznaczona numerem ewidencyjnym 77/2 o powierzchni 0,3500 ha.

Księga wieczysta ZG1W/00022087/5.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Wg zmian do Studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wschowa-działka położona na terenie oznaczonym symbolem "MP"-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta.Rejon lokalizacji działki uzbrojony  w sieci:energetyczną i wodociągową.Dojazd drogą utwardzoną-asfalt.Otoczenie stanowią nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane;

- pierwszy przetarg odbył się 31 lipca 2012r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu:50.000,00 zł+23 % VAT.

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.


-Miejsce i termin II-giego przetargu:02 października 2012 roku
  o godz.10.00
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul.Rynek
  nr 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana

w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,
a pomniejszona
o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta
 i Gminy Wschowa
prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta:28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego,cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.


-Wadium:10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone
w pieniądzu
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033 najpóźniej do 25 września 2012 roku włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium,dowód tożsamości,osoby prawne - ksero aktualnego wypisu z rejestru,osoby fizyczne -zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu
w celu zakupu nieruchomości  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności
majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym
 w przetargu nabywcą
zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator przetargu
może odstąpić od zawarcia umowy,
 a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

adresem:www.wschowa.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Drugi Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                               Stanisław KowalczykInformacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47,c w poniedziałek: od 700 do 1600,od wtorku do czwartku od 700 do 1500 , w piątek od 700 do 1400 , odnośnie sposobu zagospodarowania-Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2012-08-28 11:31:00 (1463 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa