Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

II-gi przetarg ustny nieograniczony-1 lipca 2013r.

                                                                                                                Wschowa, dnia 24 maja 2013 roku


                                           BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00


OGŁASZA II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 1. Lokalizacja: 1 działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie

przy ul. Czereśniowej oznaczona numerem ewidencyjnym 72/1 i 73/1

o łącznej powierzchni 0,1390 ha, księga wieczysta ZG1W/00001368/6;

 • zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r. - przedmiotowa działka położona jest w jednostce: "F-31-MN" - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna–wolnostojąca;

 • dojazd do nieruchomości drogą gruntową, kształt działki prostokątny, rejon lokalizacji wyposażony w sieci:wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną (w pobliżu również sieć gazowa).

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym:55.000,00 zł + 23% VAT=67.650,00 zł łącznie.


 1. Lokalizacja: 1 działka gruntu niezabudowana położona w Osowej Sieni,

  oznaczona numerem ewidencyjnym 145/4 o powierzchni 0,0800 ha, ksiega wieczysta ZG1W/00021755/2;

 • zgodnie z zapisami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:„ZL” - tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej;
 • dojazd do nieruchomości drogą polną, kształt działki prostokątny, działka nie jest porośnięta drzewami, otoczenie stanowią pola uprawne, las.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 3.000,00 zł + VAT(zwoln.).


III. Lokalizacja: 1 nieruchomość gruntowa leśna położona w Tylewicach,oznaczona numerem ewidencyjnym 222/3 o powierzchni 1,0744 ha, księga wieczysta ZG1W/00002930/4:

 • zgodnie z zapisami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r.przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: „ZL”-tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej;
 • dojazd do nieruchomości drogą polną,kształt działki nieregularny, działka porośnięta drzewami z gatunków: sosna,brzoza, otoczenie stanowią pola uprawne, las.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 40.000,00 zł + VAT(zwoln.).


  IV. Lokalizacja: 1 działka gruntu niezabudowana położona w Łysinach,

  oznaczona numerem ewidencyjnym 214/1 o powierzchni 0,2300 ha, księga wieczysta ZG1W/00003831/7:

 • zgodnie z zapisami zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r.przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolemMP”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością produkcji i usług nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;
 • dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną,kształt działki nieregularny zbliżony do prostokąta,

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 30.000,00 zł+VAT(zwoln.).  Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji

  gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy

  ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.


V.Lokalizacja: lokal użytkowy położony we Wschowie przy ul. Ks. A. Kostki nr 40

  o powierzchni 43,74 m2 położony na parterze budynku, składający się obecnie

  z 2 pomieszczeń i zaplecza sanitarnego, brak pomieszczeń przynależnych; lokal

  sprzedawany w udziale 4374/38559 części w nieruchomości wspólnej i w gruncie

  1623/7 o powierzchni 736 m2, księga wieczysta dla budynku ZG1W/00011631/4;

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym: 30.000,00 zł + VAT(zwoln.);

 • wg m.p.z.p. budynek położony jest na terenie oznaczonym symbolem „B-52-MU”-tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, usługi centrotwórcze.

-Miejsce i termin II-giego przetargu:01 lipca 2013 roku o godz. 11.00

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu nie wyklucza się wystąpienia odpadów i śmieci nie uwidocznionych na mapie.Ewentualne koszty związane z ich usunięciem -obciążają nabywcę.

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowaprowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 00087258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu

na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,

numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 24 czerwca

2013 roku włącznie (z zaznaczniem, której nieruchomości dotyczy).

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru,oświadczenie -zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej lub obecność obojga małżonków) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Drugi Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                                                                        Stanisław Kowalczyk


Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2013-05-27 14:55:47 (1298 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa