Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie I-szy i II-gim przetargu

Wschowa, dnia 29 lipca 2013 roku

                                                 BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

tel.(65) 540 86 00

OGŁASZA I-szy i II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wschowa,woj.lubuskie:

I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

A)nieruchomość gruntowa zabudowana położona we Wschowie przy ul.Garbarskiej nr 28, położona na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym: 1681/3 i 1681/2 o łącznej powierzchni 0,4540 ha, zapisanych w księdze wieczystej ZG1W/0000 2208/8;

-nieruchomość położona blisko centrum miasta -kierunek: Leszno przy drodze krajowej nr 12 (ul.Moniuszki) oraz przy drodze powiatowej (ul.Garbarska),w pobliżu dworca autobusowego i marketu NETTO.;zabudowana budynkami po byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej, nieużytkowana od kilku lat.

W skład nieruchomości wchodzą: budynek produkcyjny o kubaturze 2035 m3, budynek garażowo-warsztatowy o kubaturze 574 m3, budynek warsztatowy o kubaturze 339 m3, zespół budynków głównych o kubaturze 7329 m3, budynek portierni o kubaturze 33 m3, budynek gospodarczy o kubaturze 88 m3, komin fabryczny, plac manewrowy, nieczynny budynek trafostacji oraz działki: 1681/3 i 1681/2 o łącznej powierzchni 0,4540 ha;

-nieruchomość wyposażona w media: sieć energetyczną,sieć wodno-kanalizacyjną,gaz,telefon; dostęp do drogi bardzo dobry.

Nieruchomość wpisana do ewidencji zabytków prowadzonej przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerami 694/134 i 1295/2181/A.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:(zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/347/13

Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 kwietnia 2013r.) - nieruchomość wg zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych obszaru A-128 położona na terenach oznaczonych symbolem U” .

Ustala się przeznaczenie na:

 1. lokalizację zabudowy usługowej w tym lokalizację usług turystycznych;

 2. dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkalnych na poddaszu realizowanych budynków

 3. ustala się zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej na jednej kondygnacji 300 m2;

 4. dopuszcza się lokalizację tylko usług nieuciążliwych;

 5. dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dojść i przejść pieszych.

Sposób zagospodarowania:zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Ustalenia dodatkowe: konieczne uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zezwoleń odpowiednich organów na ewentualną rozbiórkę, przeróbkę, modernizację obiektów-w szczególności Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza w I-szym przetargu ustnym nieograniczonym:550.000,00 zł+VAT (zwolniony), słownie:pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł+VAT (zwolniony).

Miejsce i termin I-szego przetargu ustnego nieograniczonego: 04


października 2013 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy


Wschowa, ul.Rynek 1.

II-gi PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY:

B)nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w rejonie ulicy Nowopolnej we Wschowie,

(w sąsiedztwie drogi krajowej nr 12) złożona z następujących 16 (szesnastu) działek ewidencyjnych:

-działki 2182/3 o powierzchni 0,0255 ha, objętej księgą wieczystą ZG1W/00002984/7 oraz działek: numer 2179/3 o powierzchni 0,1956 ha, numer

2178/2 o powierzchni 0,2036 ha, numer 2177/2 o powierzchni 0,2665 ha, numer 2176/2 o powierzchni 0,7371 ha, numer 2175/2 o powierzchni 0,1552

ha, numer 2174/2 o powierzchni 0,2083 ha, numer 2173/2 o powierzchni 0,3859 ha, numer 2172/2 o powierzchni 0,4613 ha, numer 2171/2 o

powierzchni 0,2561 ha, numer 2170/2 o powierzchni 0,2821 ha, numer 2169/2 o powierzchni 0,2852 ha, numer 2168/2 o powierzchni 0,2537 ha, numer

2167/2 o powierzchni 0,2896 ha, numer 2166/2 o powierzchni 0,2641 ha i numer 2162 o powierzchni 0,6642 ha, objętych księgą

wieczystą ZG1W/00006230/5.

Łączna powierzchnia nieruchomości do sprzedaży: 4,9340 ha.

Nieruchomość zgodnie z zapisami zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim

związanych-część wschodnia zatwierdzonego Uchwałą XXXIII/368/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 czerwca 2013 roku położona jest na obszarze

oznaczonym symbolem -2 P/U-nieruchomość przeznacza się pod:

  -lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;

  -lokalizację usług;

  -zakaz budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

Nieruchomość graniczy bezpośrednio z gruntami rolnymi i drogami gminnymi o nawierzchni nieutwardzonej; najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok.80 m; dojazd do nieruchomości drogą gruntową, dostępność komunikacyjna średnia, kształt nieruchomości nieregularny;nieruchomość jest nieuzbrojona.

Informuje się, że wydana została decyzja Starosty Wschowskiego zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:”Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 12 z ulicą Nowopolną we Wschowie wraz ze ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami-ETAP 1”.

-przez część nieruchomości przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN 20kV (działka 2182/3);

-szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia do mediów określą poszczególni dysponenci sieci przesyłowych;

-kwestię własności urządzeń podziemnych reguluje art.49 Kodeksu cywilnego.

Nieruchomość gruntowa jest sprzedawana na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy

ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni.

Cena wywoławcza w II-gim przetargu ustnym nieograniczonym : 660.000,00 zł + 23%VAT = 811.800,00 zł brutto,

słownie złotych: osiemset jedenaście tysięcy osiemset.

Miejsce i termin II-giego przetargu ustnego nieograniczonego: 04


października 2013 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy


Wschowa, ul. Rynek 1.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów (wg zapisów w księgach wieczystych).

Przed przystąpieniem do przetargu wskazanym jest zapoznanie się z przedmiotem przetargu.

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości brutto ( pomniejszona o wpłacone wadium brutto ) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (w pieniądzu) w wysokości 20 %,ceny wywoławczej brutto:

 • dla nieruchomości opisanej w pkt.A) kwota:110.00,00 zł, słownie złotych:sto dziesięć tysięcy;

 • dla nieruchomości opisanej w pkt.B) kwota:162.360,00 zł brutto ( w tym 23%VAT), słownie złotych:sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt;

- na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do dnia:30 września 2013r. włącznie.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne - ksero aktualnego wypisu z rejestru, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości  (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

ZOBOWIĄZANIA:

Nieruchomość:A)

W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Wschowa prawo jej odkupu na okres 5 lat (art. 593 i art. 594 K.C.) w przypadku nie przystąpienia do uporządkowania i zagospodarowania nieruchomości w terminie 3 lat od dnia zakupu.

Nieruchomość: B)

Nabywca zobowiązany jest do zagospodarowania nieruchomości poprzez jej zabudowanie obiektami stałymi na podstawie pozwolenia na budowę (wyklucza się zabudowę tymczasową), uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, uruchomienie nowopowstałego zakładu i zatrudnienie minimum 15 osób – w terminie 18 miesięcy od dnia podpisania umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości (termin ten obowiązuje także następców prawnych).

W razie niedotrzymania terminu wyżej określonego, nabywca i następca prawny zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości:

-10% wylicytowanej ceny nieruchomości gruntowej w pierwszym roku po bezskutecznym upływie terminu jej zagospodarowania;

-15% wylicytowanej ceny nieruchomości za każdy kolejny rok po upływie terminu jej zagospodarowania.

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra

Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, gdy zgoda ta jest wymagana (nabywca zobowiązany

jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego

zezwolenia). W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania

uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik

przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa

upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub

unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                                                          Drugi Zastępca Burmistrza

Miasta i Gminy Wschowa

                                                                                                                                                                      Stanisław Kowalczyk

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,

pokój nr 24 II piętro, telefon: (65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób

zagospodarowania -Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).Data publikacji: 2013-07-31 10:35:54 (1299 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa