Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Wschowa, dnia 21.10.2013r.BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

O G Ł A S Z A

I-szy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

-nieruchomość zabudowana położona na zapleczu nieruchomości usytuowanej przy ul.Strzeleckiej nr 19 we

Wschowie, złożona z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1857/13 o powierzchni 0,0288 ha, zapisanej

w ZG1W /00021320/4 zabudowanej w części budynkiem magazynowym w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 21,90 m2 (wybudowanym ze środków własnych osób fizycznych);

  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie ozn.symbolem „J-33-MN,U”-teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-wolnostojącą i bliźniaczą oraz zabudowę usługową.

CENA WYWOŁAWCZA w I-szym PRZETARGU:9.500,00 zł+23%VAT.

  • w tym: budynek magazynowy:1.000,00 zł ; grunt:8.500,00 zł+23%VAT.

Przetarg ogranicza się do właścicieli nieruchomości sąsiednich położonych na działkach:1858 i 1859 przy ul.Strzeleckiej-z uwagi na to, iż zagospodarowanie przedmiotowej nieruchomości może poprawić ich zagospodarowanie.

W przypadku nabycia przez osobę inną niż właściciel nieruchomości położonej przy ul.Strzeleckiej nr 19 (będący jednocześnie inwestorem budynku magazynowego)-konieczny będzie zwrot poniesionych nakładów finansowych na budowę budynku magazynowego).

PIERWSZY przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu:25 listopada 2013 roku o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

WADIUM w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto należy wpłacić w kasie tut.Urzędu lub na konto 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 w Banku Spółdzielczym Wschowa-najpóźniej do dnia 20 listopada 2013 roku włącznie.

Wyznacza się termin zgłoszenia się osób zainteresowanych nabyciem w/w nieruchomości do dnia 20 listopada 2013 roku.Osoby zainteresowane nabyciem winny przedłożyć dokument własności dla nieruchomości ozn.numerem ewidencyjnym 1858 i 1859 (kopia aktu notarialnego lub wypis z rejestru gruntów).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości i w wyżej podanym terminie oraz przedłożenie kserokopii dokumentu własności w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości (pokój nr 24). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone najpóźniej do godz.13.00 następnego dnia.O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, ustalony nabywca nieruchomości zostanie powiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.


                                                                                                                                                          Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                                                                Wschowa

                                                                                                                                                                   Stanisław Kowalczyk

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, pokój nr 24,II piętro,telefon:065 540 86 47-od poniedziałku do piątku w godz.8.00-14.00.Data publikacji: 2013-10-21 09:25:05 (954 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa