Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg-termin:19 grudnia 2013r.

 

                                                                                                      Wschowa, dnia 18 listopada 2013 roku

 

 

 

                                                           BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

                                                                               67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

 

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

 

tel.(065) 540 86 00

 

OGŁASZA I-SZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 

1.Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 43,89 m2 położony we Wschowie przy ul. Rynek 9-zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z sali sprzedaży, zaplecza i wc, brak pomieszczeń przynależnych, udział:4389/22610 części

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1442/7

180

ZG1W/00004102/5

96.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

9.600,00 zł

 

2.Lokalizacja:lokal użytkowy o powierzchni 48,07 m2 położony we Wschowie przy ul.Ratuszowej nr 5-zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z sali sprzedaży, zaplecza i wc, brak pomieszczeń przynależnych, udział: 4807/21447 części

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2225/6

258

ZG1W/00016349/5

120.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

12.000,00 zł

 

3.Lokalizacja: 2 (dwie) działki gruntu niezabudowane położone w rejonie ul.Zacisze we Wschowie:

 

-kształt działek zbliżony do prostokąta, położone przy drodze gruntowej,rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną

 

-wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-usytuowane na terenie oznaczonym symbolem „D-42-MN”-przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-wolnostojącą

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

433/1

 

433/2

1343

 

1120

ZG1W/00005831/1

 

ZG1W/00005831/1

     70.000 zł+23% VAT=86.100 zł

 

60.000 zł+23%VAT=73.800 zł

 

8.610,00 zł

 

7.380,00 zł

 

4) Lokalizacja:3 (trzy) działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach:

 

-kształty działek nieregularne,położone są przy drodze nieutwardzonej i utwardzonej kamieniem polnym,rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową i energetyczną;

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa -działki usytuowane są na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

 

-w przypadku zamiaru zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarownia terenu

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

155/2

 

155/3

 

77

3513

 

4357

 

5600

ZG1W/00021883/1

 

ZG1W/00021883/1

 

ZG1W/00021761/1

43.000 zł+ VAT

(zwolniony)

53.000 zł+VAT

(zwolniony)

65.000 zł+VAT

(zwolniony)

4.300,00 zł

 

5.300,00 zł

 

6.500,00 zł

 

5)Lokalizacja: 2 (dwie) działki gruntu niezabudowane położone w Osowej Sieni:

 

-kształt działek zbliżony do prostokąta, położone przy drodze gruntowej nieutwardzonej, rejonlokalizacji nie uzbrojony;

 

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa - działki usytuowane są na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

-w przypadku zamiaru zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarownia terenu

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

85

 

89

13700

 

16400

ZG1W/00005318/9

 

ZG1W/00002436/1

100.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

120.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

10.000,00 zł

 

12.000,00 zł

 

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane:433/1, 433/2,155/3, 155/2,77,85 i 89 są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

-Miejsce i termin I-szego przetargu:19 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu nie wyklucza się wystąpienia odpadów i śmieci nie uwidocznionych na mapie.Ewentualne koszty związane z ich usunięciem -obciążają nabywcę.

 

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

 

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

 

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

-Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 14 grudnia 2013 roku włącznie .

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru, oświadczenie -zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości   (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej lub obecność obojga małżonków) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

 

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

 

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Drugi Zastępca Burmistrza

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                STANISŁAW KOWALCZYK

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23). W sprawie umówienia się na oględziny lokali: tel.(65) 540 86 19, (65) 540 86 20, (65) 540 86 47.

 Data publikacji: 2013-11-20 12:04:39 (1055 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa