Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ROKOWANIA-20 GRUDNIA 2013R.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

 

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

(po dwóch przetargach nieskutecznych)

 

 

 

1)działka gruntu niezabudowana położona we Wschowie przy ul.Czereśniowej-przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną-wolnostojącą (symbol „F-31-MN”),wolna od obciążeń i zobowiązań,kształt działki prostokątny,w rejonie lokalizacji są następujące media:sieć wodociągowa,kanalizacyjna, elektryczna i gazowa.Przetargi odbyły się:05 kwietnia i 01 lipca 2013 r.

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

72/1, 73/1

1390

ZG1W/00001368/6

40.000,00 zł +23%VAT=

    49.200,00 zł

4.920,00 zł

 

 

2)nieruchomość niezabudowana położona w Łysinach-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-wg zmiany do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania -teren z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową (symbol „MP”),nieruchomość wolna od obciążen i zobowiązań ,kształt nieregularny, teren nierówny,wymagający niwelacji w części podmokły, z dostępem do drogi publicznej. Przetargi i rokowania odbyły się:31.05.,17.09 i 11.12.2012r. oraz 06.03.2013r.

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

w zł brutto

Wysokość zaliczki

w zł brutto

83/2, 84

8600

ZG1W/00022027/7

ZG1W/0003606/1

45.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

4.500,00 zł

 

 

 

Rokowania odbędą się w dniu:20 grudnia 2013r. o godz.10.00 (część jawna) i o godz.10.30 (część niejawna) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 

-wniesienie zaliczki w podanej wysokości i złożenie w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia zawierającego:datę, imię i nazwisko lub nazwę, oświadczenie, że składający zgłoszenie zapoznał się z warunkami rokowań, sposób zapłaty ceny na adres:Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa (do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki ) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.Zgłoszenie winno wpłynąć najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013r. włącznie. Wpłata zaliczki najpóźniej do dnia 15 grudnia 2013 r. włącznie.

 

Zaliczkę należy uiścić na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018.

 

Informację o rokowaniach można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.wschowa.pl oraz w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24,II piętro, tel.65 540 86 47. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udzieli Wydział Planowania Przestrzennego-pokój nr 23, tel.(65) 540 86 17 lub 18, 540 86 34.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

 

 

                                                                                                                                           Drugi Zastępca Burmistrza

 

                                                                                                                                             Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

                                                                                                                                              Stanisław Kowalczyk

 Data publikacji: 2013-11-20 12:31:26 (969 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa