Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy i II-gi przetarg -termin 08 STYCZNIA 2014R.

 

                                                                                                  Wschowa, dnia 20 listopada 2013 roku

 

 

 

                                     BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

 

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

 

tel.(065) 540 86 00

 

OGŁASZA :

 

1) I-SZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

 

  • lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 położony we Wschowie przy ul. Kościelnej nr 2-zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z 1 pomieszczenia o średniej wysokości 1,90 m; wc użytkowane w korytarzu (na parterze budynku), brak pomieszczeń przynależnych, udział:2519/39512 części

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1442/9

218

ZG1W/00007048/9

25.000,00 zł+

   VAT (zwolniony)

2.500,00 zł

 

Miejsce i termin I-szego przetargu:8 stycznia 2014 roku o godz. 10.00

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

 

 

2) II-GI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy:

 

  • lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni 71,01 m2 położony we Wschowie przy ul.Powst.Wlkp. nr 7-zlokalizowany na II piętrze budynku, złożony z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju z przynależną piwnicą o powierzchni 20,70 m2, udział: 9171/58602 części

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1455/3

227

ZG1W/00001824/1

30.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

3.000,00 zł

 

Miejsce i termin II-giego przetargu:8 stycznia 2014 roku o godz. 10.30

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłacone wadium) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

 

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

 

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

-Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) wpłacone w pieniądzu

 

na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,

 

numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 03 stycznia

 

2014 roku włącznie .

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru,oświadczenie -zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości   (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej lub obecność obojga małżonków) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

 

-Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

 

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Drugi Zastępca Burmistrza

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

                                                                                                                     Stanisław Kowalczyk

 

 

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00. W sprawie umówienia się na oględziny lokali: tel.(65) 5408619, (65) 5408620, (65) 5408647.

 Data publikacji: 2013-11-20 12:37:28 (1268 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa