Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny -termin:07.02.2014r.

 

                                                                                                      Wschowa, dnia 03 stycznia 2014 roku

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

 

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

 

tel.(065) 540 86 00

 

podaje do wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu

 

1)I-SZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niżej wymienionejnieruchomości stanowiącej własność       gminy:

 

  • działka gruntu niezabudowana (porośnięta drzewami) numer ewidencyjny 754 o powierzchni 1,0487 ha położona w Siedlnicy-

  • brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze zmianą do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/126/11 z dnia 27.11.2011r. Rady Miejskiej we Wschowie-działka położona jest na terenach oznaczonych symbolem „ZL”-tereny z przewagą lasów i zalesień oraz obiektów gospodarki leśnej

  • działka położona na skraju wsi, otoczona polami uprawnymi, nierówna, porośnięta drzewami z gatunku: akacja, brzoza, sosna

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

754

10487

brak

20.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

2.000,00 zł

 

Miejsce i termin I-szego przetargu: 07 luty 2014 roku o godz. 10.00

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionej nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

- Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu (płatna jednorazowo gotówką przed dniem zawarcia aktu notarialnego).

 

-Wadium: 10% ceny wywoławczej, tj. 2.000,00 zł ,wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa, numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 03 lutego 2014 roku włącznie .

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.wschowa.pl i jest wywieszona w siedzibie sprzedającego.

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,

 

pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00.

 

 

 

Drugi Zastępca Burmistrza

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

Stanisław Kowalczyk

 

 

 Data publikacji: 2013-12-09 09:38:10 (992 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-01-03 12:54:41 poprawa treści ogłoszenia Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa