Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony-termin 10.02.2014r.

 

                                                                                                        Wschowa, dnia 07 stycznia 2014 roku

 

 

 

                     BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

 

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

 

(strona internetowa:www. wschowa.pl)

 

tel.(065) 540 86 00

 

 

 

 

OGŁASZA I-szy PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

Na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

 

  • 6 (sześć) działek gruntu  niezabudowanych  położonych we Wschowie-w rejonie ulic: Akacjowej/Jarzębinowej

 

-zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie

 

związanych, zatwierdzonego uchwałą Nr XX/166/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 14 lutego 2008r.

 

przedmiotowe nieruchomości położone jest w obszarze oznaczonym symbolem:„F-16-MN” - teren  przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

 

-dojazd do nieruchomości drogą nieutwardzoną o nawierzchni gruntowej, kształt działek zbliżony do prostokąta i do

 

trójkąta , w rejonie lokalizacji są następujące media:sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

101/4, 115/3

 

 

115/1, 114/7,101/6

 

 

101/8, 114/1

 

 

96/9, 101/7

 

 

96/10, 101/5

 

 

96/11, 101/3

 

 

 

 

1054

 

 

963

 

 

1100

 

 

1191

 

 

1138

 

 

1114

 

 

ZG1W/00008178/6

 

 

ZG1W/00008178/6

 

 

 

ZG1W/00008178/6

 

 

ZG1W/00008178/6,

ZG1W/00005282/7

 

ZG1W/00008178/6,

ZG1W/00005282/7

 

ZG1W/00008178/6,

ZG1W/00005282/7

55.000,00 zł+23%

VAT=67.650,00 zł

 

50.000,00 zł+23%

VAT=61.500,00 zł

 

57.000,00 zł+23%

VAT=70.110,00 zł

 

61.000,00 zł+23%

VAT=75.030,00 zł

 

59.000,00 zł+23%

VAT=72.570,00 zł

 

57.000,00 zł+23%

VAT=70.110,00 zł

6.765,00 zł

 

 

6.150,00 zł

 

 

7.011,00 zł

 

 

7.503,00 zł

 

 

7.257,00 zł

 

 

7.011,00 zł

 

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może wskazać granice nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

Miejsce i termin I-szego przetargu:10 lutego 2014 roku o godz. 10.00

 

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1.

 

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana w przetargu.

 

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT, a pomniejszona o wpłacone wadium brutto) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania umowy notarialnej.

 

W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana należność musi znajdować się na w/w koncie.

 

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden  z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium: 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT)winno być wpłacone w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku Spółdzielczym Wschowa,numer konta: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 najpóźniej do 05 lutego 2014 roku włącznie .

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru, oświadczenie -zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej lub obecność obojga małżonków) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu lub zakończenia wynikiem negatywnym.

 

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

 

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

 

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra Spraw

 

Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,

 

 osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru

 

 Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod adresem:www. wschowa .pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Drugi Zastępca Burmistrza

 

Miasta i Gminy Wschowa

 

 

 

                                                                                                                                                                           Stanisław Kowalczyk

 

 

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,

 

pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki,środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, sposób zagospodarowania -Wydział Planowania Przestrzennego (pokój 23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data publikacji: 2014-01-03 12:42:51 (1395 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-01-08 07:56:27 poprawiona trść ogłoszenia Marzanna Gałecka

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa