Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Ogłoszenie o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminnych - do 25 marca 2014

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

podaje do publicznej wiadomości wyciąg

z ogłoszenia o II-gim przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

1)Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 43,89 m2 położony we Wschowie przy ul. Rynek nr

9- zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z sali sprzedaży, zaplecza i wc, brak

pomieszczeń przynależnych, udział w nieruchomości wspólnej: 4389/22610 części

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1442/7

180

ZG1W/00004102/5

50.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

5.000,00 zł

 

2)Lokalizacja:lokal użytkowy o powierzchni 48,07 m2 położony we Wschowie przy ul.Ratuszowej

nr 5-zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z sali sprzedaży, zaplecza i wc, brak

pomieszczeń przynależnych, udział w nieruchomości wspólnej: 4807/21447 części

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

2225/6

258

ZG1W/00016349/5

65.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

6.500,00 zł

 

3)Lokalizacja: lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 położony we Wschowie przy ul. Kościelna

nr 2 - zlokalizowany na parterze budynku, obecnie złożony z 1 pomieszczenia o średniej

wysokości 1,90 m; wc użytkowane w korytarzu (na parterze budynku), brak pomieszczeń

przynależnych, udział w nieruchomości wspólnej: 2519/39512 części

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

1442/9

218

ZG1W/00007048/9

12.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

1.200,00 zł

 

4)Lokalizacja: 2 (dwie) działki gruntu niezabudowane położone w rejonie ul. Zacisze we

Wschowie:

-kształt działek zbliżony do prostokąta, położone przy drodze gruntowej, rejon lokalizacji

wyposażony w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną;

-wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-usytuowane na terenie oznaczonym

symbolem „D-42-MN”-przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną- wolnostojącą

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

433/1

 

 

433/2

1343

 

 

1120

ZG1W/00005831/1

 

 

ZG1W/00005831/1

50.000,00 zł+23% VAT=61.500,00 zł

 

45.000,00 zł+23%

VAT=55.350,00 zł

 

6.150,00 zł

 

 

5.535,00 zł

 

5) Lokalizacja: 3 (trzy) działki gruntu niezabudowane położone w Łysinach:

-kształty działek nieregularne, położone są przy drodze nieutwardzonej i utwardzonej kamieniem

Polnym, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową i energetyczną;

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zmiany do Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wschowa - działki usytuowane są na terenie oznaczonym symbolem „MP”- tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

-w przypadku zamiaru zabudowy konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

i zagospodarownia terenu

 

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość wadium

brutto

155/2

 

155/3

 

77

3513

 

4357

 

5600

ZG1W/00021883/1

 

ZG1W/00021883/1

 

 

ZG1W/00021761/1

30.000,00 zł+VAT (zwolniony)

35.000,00 zł+VAT

(zwolniony)

40.000,00 zł+VAT

(zwolniony)

3.000,00 zł

 

3.500,00 zł

 

4.000,00 zł

 

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu : 25 marca 2014r. o godz.10.00

w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 19 marca 2014r. włącznie na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Informację o przetargu można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej

www.wschowa.pl oraz w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24, II piętro,

tel.65 540 86 47 (informacje odnośnie sposobu zagospodarowania - Wydział Planowania Przestrzennego - pokój nr 23).

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

 

Drugi Zastępca

Burmistrza Miasta i Gminy

 

 

                                                                                               Stanisław KowalczykData publikacji: 2014-02-25 10:45:48 (1277 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa