Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowania na zbycie nieruchomości gminnej - 31 marca 2014

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

na zbycie nieruchomości gminnej

 

-Opis nieruchomości:działka gruntu niezabudowana położona w Siedlnicy-przysiółek Czerlejewo-

-kształt działki zbliżony do trapeza, dojazd drogą utwardzoną ,w rejonie lokalizacji są następujące media:sieć wodociągowa i elektryczna;

-działka wolna od obciążeń i zobowiązań;

-przetargi ustne nieograniczone odbyły się: 09 września i 25 listopada 2013 roku

-dla miejscowości Siedlnica-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg zapisów zmiany do Studium kierunków zagospodarowania przestrzennego położona na terenach oznaczonych symbolem „MP”-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową.

 

Numer ewidencyjny

działki

Powierzchnia w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza

brutto

Wysokość zaliczki

brutto

1019

3206

ZG1W/00006963/2

22.000,00 zł+

VAT (zwolniony)

2.200,00 zł

Rokowania odbędą się w dniu:31 marca 2014r. o godz.10.00 (część jawna) i o godz.10.30 (część niejawna) w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

-wniesienie zaliczki w podanej wysokości i złożenie w zamkniętej kopercie pisemnego zgłoszenia zawierającego:datę, imię i nazwisko lub nazwę, oświadczenie, że składający zgłoszenie zapoznał się z warunkami rokowań, sposób zapłaty ceny na adres:Urząd Miasta

i Gminy Wschowa ul.Rynek 1, 67-400 Wschowa (do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki ) lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta.Zgłoszenie winno wpłynąć najpóźniej do dnia 25 marca 2014r. włącznie.

Wpłata zaliczki najpóźniej do dnia 25 marca 2014 r. włącznie.

Zaliczkę należy uiścić na konto w BS Wschowa, numer: 33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Informację o rokowaniach można znaleźć na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej

www.wschowa.pl oraz w Wydziale Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości pokój nr 24,II piętro,

tel.65 540 86 47. Informacji odnośnie sposobu zagospodarowania udzieli Wydział Planowania Przestrzennego-pokój nr 23, tel.(65) 540 86 17 lub 18, 540 86 34.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia rokowań z uzasadnionej przyczyny.

 

Drugi Zastępca

Burmistrza Miasta i Gminy

 

 

Stanisław KowalczykData publikacji: 2014-02-25 10:48:28 (1160 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa