Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Rokowanie na zbycie nieruchomości - 14 kwietnia 2014

Wschowa,dnia 14 kwietnia 2014 roku

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WSCHOWA

67-400 Wschowa,ul. Rynek 1

(strona internetowa: HYPERLINK "http://www.wschowa.pl/"www. wschowa.pl)

tel.(065) 540 86 00

OGŁASZA ROKOWANIA 

(po dwóch przetargach negatywnych)

 

Na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność gminy:

I.Lokalizacja: 2 działki gruntu niezabudowane położona we Wschowie-przy ul. Zacisze:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 433/1 o  powierzchni  0,1343 ha, księga wieczysta:ZG1W/00005831/1;

kształt działki trapezowy, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci:

wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona na

terenie oznaczonym symbolem „D-42-MN”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

Cena wywoławcza do rokowań: 45.000,00 zł+23%VAT=55.350,00 zł (brutto);

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 433/2 o powierzchni 0,1120 ha, księga

            wieczysta:ZG1W/00005831/1;

kształt działki prostokątny, dojazd drogą nieutwardzoną, rejon lokalizacji wyposażony w sieci: 

wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną (w pobliżu również sieć gazowa) dostępność komunikacyjna średnia;

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka położona na

terenie oznaczonym symbolem „D-42-MN”-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;

Cena wywoławcza do rokowań: 40.000,00 zł+23%VAT=49.200,00 zł (brutto);

-przetargi ustne nieograniczone na w/w działki odbyły się: 19 grudnia 2013r. i 25 marca 2014r.

II. Lokalizacja:2 działki gruntu niezabudowane położone we wsi Łysiny:

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 155/2 o powierzchni 0,3513 ha, księga wieczysta ZG1W/00021883/8;

kształt działki nieregularny, rejon lokalizacji wyposażony w sieci:wodociągową i elektryczną, dostępność komunikacyjna dobra;

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

zgodnie ze zmianą do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa-zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r., działka położona na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

cena wywoławcza do rokowań: 20.000,00 zł+VAT (zwolniony);

działka oznaczona numerem ewidencyjnym 77 o powierzchni 0,5600 ha, księga wieczysta ZG1W/00021761/1;

kształt działki nieregularny,rejon lokalizacji wyposażony w sieci: wodociągową i elektryczną, dostępność komunikacyjna dobra;

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

zgodnie ze zmianą do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa-zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/126/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r., działka położona na terenie oznaczonym symbolem „MP”-tereny z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową;

cena wywoławcza do rokowań:30.000,00 zł+VAT (zwolniony).

-przetargi ustne nieograniczone na w/w działki odbyły się: 19 grudnia 2013r. i 25 marca 2014r.

 PAGE 2

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów,Gmina może  wskazać granice  nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.

III. Lokalizacja:2 lokale użytkowe położone we Wschowie:

lokal użytkowy o powierzchni 48,07 m2 przy ul. Ratuszowej 5, złożony z sali sprzedaży, zaplecza i wc, brak pomieszczeń przynależnych, sprzedawany wraz z udziałem

            w gruncie i w nieruchomości wspólnej w: 4807/21447części;

budynek usytuowany na działce 2225/6 o powierzchni 258 m2, objętej księgą wieczystą ZG1W/00016349/5;

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynek położony na terenie oznaczonym symbolem „A-43 MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi

cena wywoławcza do rokowań:55.000,00 zł+VAT (zwolniony);

 

lokal użytkowy o powierzchni 25,19 m2 przy ul.Kościelnej 2, złożony 

            z 1 pomieszczenia o średniej wysokości 1,90 m;do lokalu nie przynależy żadne

            pomieszczenie;sprzedawany wraz z udziałem w gruncie i w nieruchomości wspólnej 

            w 2519/39512 częściach;

budynek usytuowany na działce 1442/9 o powierzchni 218 m2, ZG1W/00007048/9;

budynek wpisany do rejestru zabytków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod numerem 784/1693A;

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budynek położony na terenie oznaczonym symbolem „A-40 MW,U”-tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługi;

cena wywoławcza do rokowań:10.000,00 zł+VAT (zwolniony).

Przetargi na w/w lokale odbyły się :19 grudnia 2013r. i 25 marca 2014r.

 

 Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne   od wszelkich długów i ciężarów.

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta osobiście lub przesłać pocztą do dnia:21 maja 2014r. na adres urzędu: Urząd Miasta i Gminy Wschowa ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1)imię,nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna   lub inny podmiot;

2)datę sporządzenia zgłoszenia;

3)oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń;

4)proponowaną cenę (nie niższą niż ustalona cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.

Część jawna rokowań (w obecności uczestników) odbędzie się w dniu:28 maja 2014r.

 o godz.10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa przy ul. Rynek 1.

 

Część ustna rokowań (dla uczestników zakwalifikowanych do tej części ) odbędzie się w tym samym dniu ,tj. 28 maja 2014r.o godz.10.30 również w sali posiedzeń UMiG Wschowa.

Ustną część rokowań przeprowadza się osobno z każdą z zakwalifikowanych osób.

 PAGE 3

Zaliczka w wysokości 10% ceny wywoławczej (w tym 23% VAT) winna zostać wpłacona 

w pieniądzu na konto Urzędu Miasta i Gminy Wschowa w Banku  Spółdzielczym Wschowa, numer konta:41 8669 0001 0008 7258 4000 0033  najpóźniej do 21 maja  2014 roku włącznie.

Za datę wniesienia zaliczki  uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek    Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który rokowania  wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia.   Pozostałym uczestnikom rokowań,zaliczka zostanie zwrócona na wskazany przez wpłacającego  rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia  rokowań 

lub ich zakończenia wynikiem negatywnym.  Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości uzyskana w rokowaniach. 

 Uzyskana cena sprzedaży nieruchomości (powiększona o podatek VAT,a pomniejszona  

 o wpłaconą zaliczkę) winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa    prowadzone przez Bank Spółdzielczy we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258   0011  przed dniem podpisania umowy notarialnej. W dniu podpisywania umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana  należność musi znajdować się na w/w koncie.  

 -Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w rokowaniach  nabywcą zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

 zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowań 

 może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu rokowań ponosi nabywca.

 Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu

 zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy 

 uczestnikiem przetargu jest osoba  prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, 

 powinna przedłożyć do  wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik

 przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest  przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. 

 

  Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod    adresem:www. wschowa. pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Drugi  Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy                                                                                                                            

Stanisław Kowalczyk

 

Informacji o rokowaniach udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa,pokój nr 24 II piętro,telefon: (65) 540 86 47,w poniedziałek od 700 do 1600, od wtorku do czwartku od 700 do 1500,  w piątek od 700 do 1400 ( odnośnie sposobu zagospodarowania -informacje w Wydziale Planowania Przestrzennego -pokój 23).

 Data publikacji: 2014-04-18 10:25:27 (1007 odsłon)
- Marzanna Gałecka
tel. 65 540 86 47    e-mail: nieruchomosci@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2014-04-20 15:44:00 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2014-04-20 15:48:00 poprawa blednie użytego formatu czcionki Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa