Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych - 14 kwietnia 2014

Wschowa, dnia 14.04.2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

ogłasza

 I-szy przetarg  ustny nieograniczony

 na sprzedaż nieruchomości gminnych

 

- 2 działki  gruntu niezabudowane stanowiące własność Gminy Wschowa:

1)działka oznaczona numerem ewidencyjnym 289 o powierzchni 1,1806 ha położona

   w Siedlnicy, zapisana w księdzie wieczystej ZG1W/00006963/2;

-kształt działki zbliżony do prostokąta, teren działki płaski, nieruchomość stanowią grunty klasy

  IVb,IV, dojazd do działki drogą polną;

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa -działka położona jest

  na  terenach oznaczonych symbolem „R”-tereny z przewagą użytkowania rolniczego;

CENA  WYWOŁAWCZA  DO I-szego PRZETARGU: 20.000,00 zł +VAT (zwolniony)

 

2)działka oznaczona numerem ewidencyjnym 50 o powierzchni 1,2900 ha położona w Nowej

   Wsi, zapisana w księdze wieczystej ZG1W/00007058/2;

-kształt działki zbliżony do prostokąta, położona jest przy drodze polnej, teren działki płaski, 

  otoczenie stanowią nieruchomości  użytkowane rolniczo;

-brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Wschowa -działka położona jest

  na  terenach oznaczonych symbolem „R”-tereny z przewagą użytkowania rolniczego;

CENA  WYWOŁAWCZA  DO I-szego PRZETARGU:20.000,00 zł +VAT (zwolniony).

 

Nieruchomości gruntowe są sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, Gmina może  wskazać granice  nieruchomości na swój koszt dla nabywcy ustalonego w przetargu lecz nie bierze  odpowiedzialności za ewentualne różnice.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu: 26 maja 2014r. 

o godz.10.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w podanej wysokości 10% ceny wywoławczej brutto najpóźniej do dnia 19 maja 2014r. włącznie  na konto w BS Wschowa, numer:33 8669 0001 2011 0008 7258 0018 (decyduje data wpływu pieniędzy na podane konto bankowe).

Przed otwarciem przetargu  jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej

dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości, osoby prawne ksero aktualnego wypisu z rejestru. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny  nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone na wskazany przez wpłacającego 

 rachunek przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia, odwołania lub unieważnienia przetargu

 lub zakończenia wynikiem negatywnym.

Koszty notarialne związane z przedmiotem przetargu ponosi nabywca.

Obciążenia wyżej wymienionych nieruchomości i inne zobowiązania: nieruchomości są wolne od wszelkich długów i ciężarów i nie są przedmiotem zobowiązań. Nabywca przejmuje  nieruchomość w stanie istniejącym.

 Na terenie nieruchomości będących przedmiotem przetargu nie wyklucza się wystąpienia odpadów

 i śmieci nie uwidocznionych na mapie. Ewentualne koszty związane z ich usunięciem obciążają

 nabywcę.

 Podstawą ustalenia wartości nieruchomości będzie cena nieruchomości wylicytowana  w przetargu.

 Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości ( pomniejszona o wpłacone wadium) winna

 wpłynąć na konto Urzędu Miasta i Gminy  Wschowa prowadzone przez Bank Spółdzielczy

 we Wschowie, numer konta: 28 8669 0001 2011 0008 7258 0011 przed dniem podpisania 

  umowy notarialnej.

 W dniu podpisywania  umowy notarialnej w formie aktu notarialnego, cała wymagana

  należność musi znajdować się na w/w koncie.

  Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden 

  z uczestników przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  Skutki uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej sprzedaży:

  Termin oraz miejsce podpisania umowy notarialnej sprzedaży z wyłonionym w przetargu nabywcą

   zostaną podane odrębnym pismem w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

   Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do

   zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu

   może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

   Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne, a także cudzoziemcy po otrzymaniu zgody Ministra  

   Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba 

   prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do  wglądu aktualny wypis

   z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik przetargu jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest

   przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania.

  Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na stronie internetowej pod

   adresem:www. wschowa .pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

       Drugi Zastępca Burmistrza

             Miasta i Gminy  Wschowa

Stanisław  Kowalczyk

 

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Lokalowej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, 

pokój nr 24 II piętro,telefon:(65) 540 86 47, w poniedziałki od 7.00 do 16.00, wtorki, środy i czwartki od 7.00 do 15.00, piątki od 7.00 do 14.00, odnośnie sposobu zagospodarowania -Wydział  Planowania Przestrzennego (pokój 23, tel.65 540 34 17).

 

 

 Data publikacji: 2014-04-20 15:48:30 (924 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa